Co jeść aby schudnąć?

co jeść aby schudnąć

Co jeść aby schud­nąć? LCHF czyli dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa ale wyso­ko­tłusz­czowa jest naj­zdrow­szą dietą, która może ura­to­wać życie. Cier­pisz na nadwagą i pro­blemy z nią zwią­zane? Masz cukrzycę i wysoki cho­le­ste­rol? LCHF to dieta dla cie­bie!

LCHF dieta zwana jest dietą, ale tak naprawdę to styl życia. Co jeść aby schud­nąć, na doda­tek bez licze­nia kalo­rii? Jedząc nisko­wę­glo­wo­da­nowe posiłki nie trzeba liczyć kalo­rii. Poza tym można jeść tyle aby zaspo­koić głód. Będąc na lchf prak­tycz­nie nie odczuwa się głodu co jest jed­nym z naj­waż­niej­szych atu­tów tej diety. Trzeba jed­nak dra­stycz­nie obni­żyć węglo­wo­dany ale za to można jeść pro­dukty bogate w natu­ralne tłusz­cze i białko. Naj­waż­niej­sze jed­nak jest aby cał­ko­wi­cie wyklu­czyć trans tłusz­cze, pro­dukty odtłusz­czone i cukier rafi­no­wany oraz mocno ogra­ni­czyć pro­dukty zbo­żowe, sło­dziki i słod­kie owoce.

Cukier nie­jedno ma imię

Cukier to nie tylko cukier rafi­no­wany, ale rów­nież cukier w owo­cach. Cukier zawie­rają napoje gazo­wane i nie­ga­zo­wa­ne jak soki, syropy, owo­cowe kok­tajle, syrop z agawy, brzozy, klonu. Dużo cukru zawie­rają: miód, sło­dy­cze, ciastka i lody. Cukier znaj­duje się nawet w mleku (lak­toza). Ety­kiety opi­su­jące pro­dukty czę­sto uni­kają nazwy cukier. Dla­tego zamiast cukru coraz czę­ściej tra­fiają się takie nazwy jak fruk­toza czyli cukier owo­cowy, syrop glu­ko­zowo-fruk­to­zowy, kon­cen­trat-cukier kuku­ry­dziany, mal­toza, skro­bia, słód jęcz­mienny czy inu­lina.

Zboża

Zboża to cukry zło­żone. Nawet jeśli pro­dukty pocho­dze­nia zbo­żowego są peł­no­ziar­ni­ste i wol­no­przy­swa­jalne to i tak wciąż są one cukrami i trzeba je mocno ogra­ni­czyć. W kate­go­rii prze­pisy znaj­dują się lchf pie­czywowypieki bez mąki i cukru. Pozwa­lają one na łagodne przej­ście na dietę bez­wę­glo­wo­da­nową. Bez pro­blemu można zre­zy­gno­wać z tra­dy­cyj­nego chleba i innych pro­duk­tów mącz­nych jak klu­ski, pie­rogi czy maka­ron.

Tłusz­cze trans

Tłusz­cze trans to tłusz­cze nie­bez­pieczne dla zdro­wia i trzeba je wyklu­czyć z każ­dej diety! Tłusz­cze trans to kwasy tłusz­czowe nie­na­sy­cone, które pod­dane są uwo­do­ro­wa­niu. W ten spo­sób zmie­nia się ich struk­tura i trwa­łość. Tłusz­cze trans wystę­pują w mię­dzy innymi w kup­nych ciast­kach.

Pro­dukty wzbo­ga­cane omega-6

Oleje spo­żyw­cze są czę­sto wzbo­ga­cane w kwasy tłusz­czowe omega-6. Omega-6 to zdrowe kwasy tłusz­czowe jeśli wystę­pują w rów­no­wa­dze che­micz­nej z kwa­sami omega-3. Prze­waga omega-6 w die­cie pro­wa­dzi do mię­dzy innymi do prze­wle­kłych aler­gii.

Sło­dziki

Osoby na die­cie czę­sto zastę­pują cukier sło­dzikiem. Nie wszyst­kie sło­dziki są tole­ro­wane i nie­szko­dliwe dla orga­ni­zmu. Aspar­tam, sacha­tyna czy sukra­loza to zde­cy­do­wa­nie nie­zdrowe sło­dziki. Sło­dziki zastę­pują cukier ale to rów­nież wzmac­nia­cze smaku i zapa­chu. Podwyż­szają poziom cukru we krwi i hamują spa­la­nie tłusz­czu.

Pro­dukty odtłusz­czone „light”

Pro­dukty die­te­tyczne zwy­kle zawie­rają mnó­stwo cukru i są dra­stycz­nie odtłusz­czone. Są nie­zdrowe i cho­ciaż zwane die­te­tycz­nymi wcale nie gwa­ran­tują utratę wagi. Do nich należą śnia­da­niowe płatki, kra­kersy, fit batony, odtłusz­czone mar­ga­ryny. Die­te­tycz­nie wcale nie ozna­cza zdrowo.

Co jeść aby schud­nąć

LCHF jest dietą restryk­cyjną ale łatwą w sto­so­wa­niu. Co jeść aby schud­nąć na die­cie LCHF? Jeśli lubi­cie, mięso, jaja i drób to ta dieta jest abso­lut­nie dla Was. Nie zapo­mi­naj­cie o rybach i owo­cach morza. Są one łatwe w przy­rzą­dza­niu, bogate w zdrowe kwasy tłusz­czowe i białko. Warzywa jak bro­kuły, cuki­nia i kala­fior zawie­rają bar­dzo mało węglo­wo­da­nów, sporo błon­nika. Te warzywa można jeść będąc na lchf die­cie.

Na ogół pro­dukty bogate w zdrowe natu­ralne tłusz­cze zawie­rają rów­nież dużo wysoko war­to­ścio­wego białka. Łosoś i kur­czak w połą­cze­niu z warzy­wami i sosami to pyszne lchf dania bogate w tłusz­cze i białko.

Co jeść aby schud­nąć? Po pro­stu trzeba dobrze jeść! Trzeba jeść kiedy czu­jemy się głodni. LCHF dieta to dieta bez głodu. Bar­dzo czę­sto osoby, które się odchu­dzają jedzą za mało, potem wra­cają do sta­rych nawy­ków i przy­by­wają wię­cej niż schu­dły. Nie ma cze­goś takiego jak cudowna dieta! Odchu­dza­nie przez mie­siąc albo jesz­cze lepiej 4 kg mniej w ciągu 48 godzin…Odchu­dza­nie działa jeśli wybie­rzesz dietę nisko­wę­glo­wo­da­nową. Wyma­rzona waga, zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie to gwa­ran­tuje lchf dieta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here