Dieta ketogeniczna co jeść i pić?

dieta ketogeniczna

Dieta keto­ge­niczna co jeść i pić? Nie wiesz, co jeść i pić na die­cie keto­ge­nicz­nej? Poni­żej znaj­dziesz krótki prze­gląd tego, co należy dodać i wykluczyć z diety ketogennej.

Bycie na die­cie nie jest naj­ła­twiej­szą rze­czą na świe­cie, zwłasz­cza kiedy się nie wie, co powinno się jeść. Dieta keto­ge­niczna to restryk­cyjna lchf dieta. Obo­wią­zują te same zasady, ale ogra­ni­cze­nie węglo­wo­da­nów w codzien­nej die­cie jest mocno rygo­ry­styczne. Dieta keto­ge­niczna to wpro­wa­dze­nie orga­ni­zmu w stan ketozy żywie­nio­wej. Aby to osią­gnąć trzeba wie­dzieć co można jeść, krótko, prze­strze­gać ści­słego 5% udziału węglo­wo­da­nów w diecie.

Dieta keto­ge­niczna co jeść?

Dieta keto­ge­niczna to przede wszyst­kim tłusz­cze. Tłusz­cze w die­cie powinny pocho­dzić z natu­ral­nych źró­deł, takich jak mięso, ryby, jajka i orze­chy. Zdrowe nasy­cone i nienasy­cone kwasy tłusz­czowe to rów­nież olej koko­sowy, masło, sma­lec i oliwa z oli­wek. Należy wybierać tłuszcze ekologiczne. Przetworzone produkty z mięsa, drobiu i ryb mogą zawierać ukryte węglowodany. Dlatego lepiej spożywać żywność minimalnie przetworzoną, a najlepiej to przyrządzać posiłki własnoręcznie od podstaw.

Białko jest kolej­nym makro­skład­ni­kiem wcho­dzą­cym w skład keto­ge­nicz­nej diety. Warto posta­wić na eko­lo­giczne mięso i ryby. Należy jed­nak pamię­tać, że zbyt dużo białka na die­cie keto­gen­nej nie zawsze sprzyja spa­la­niu tłusz­czów.

cukinia_lchfW die­cie keto­ge­nicz­nej można jeść zie­lone warzywa takie jak szpi­nak, jar­muż, bro­kuły czy cuki­nia. Do nisko­wę­glo­wo­da­no­wych warzyw należą rów­nież kala­fior, seler, kala­repa i bru­kwia. Naj­le­piej wybrać te warzywa, które zawie­rają nie wię­cej niż 5 gramów węglo­wo­da­nów na 100 gra­mów produktu.

Owoce nie należą do popularnych produktów w diecie ketogenicznej, a to dlatego, że zawierają sporo cukru i chociaż wiele osób próbuje przekonać, że jest to cukier naturalny to jednak jest to cukier. Jednakże owoce takie jak maliny, borówki i jagody zawierają najmniej cukru i można je spożywać w diecie ketogennej. Nie zapomnijmy o zdrowym awokado, które tak naprawdę też jest owocem.

Prze­twory mleczne powinny być wysoko tłusz­czo­wymi pro­duk­tami. Należy wybie­rać twa­sery_dieta_ketogenicznarogi, serki i śmie­tany o naj­wyż­szej zawar­to­ści tłusz­czu. Oczy­wi­ście mowa tu o natu­ral­nych pro­duk­tach bez żad­nych dodat­ków. Żółte sery zawie­rają na ogół dużo tłusz­czu ale i tu lepiej sku­pić się na serach o zawar­to­ści tłusz­czu powy­żej 30%. Mleko należy zastą­pić mle­kiem roślin­nym, a to dla­tego bo zawiera dosyć sporo cukru. Dieta keto­ge­niczna to dieta restryk­cyjna, która wyklu­cza węglo­wo­dany do mini­mum. Po co więc poić się mle­kiem skoro można wybrać o wiele tłu­ściej­sze mleko koko­sowe lub smaczne mleko mig­da­łowe.

Orze­chy i nasiona warto uży­wać jako doda­tek do lchf chleba, sała­tek i kok­tajli. Orze­chy zawie­rają bar­dzo dużo zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych, sporo białka i węglo­wo­dany. Jeśli cho­dzi orze­chy to należy zwró­cić uwagę na zawar­tość węglo­wo­da­nów. Róż­nice mię­dzy poszcze­gól­nymi rodza­jami orze­chów są bar­dzo duże. Najm­niej węglo­wo­da­nów znaj­duje się w orze­chach maka­da­mia, bo tylko 4,6 gra­mów. Najwię­cej węglo­wo­da­nów jest w orze­chach cashew, około 26 gra­mów.

Dieta keto­ge­niczna co pić?

Dieta keto­ge­niczna dopusz­cza prak­tycz­nie picie natu­ral­nej wody, gazo­wej bądź nie­ga­zo­wa­dieta ketogeniczna co jeść i pićnej. Picie wody bez dodat­ków jest nie­odzowne, ponie­waż pod­czas diety nastę­puje duży uby­tek wody zwłasz­cza w pierw­szych tygo­dniach. Nie można dopro­wa­dzić do odwod­nie­nia orga­ni­zmu. Dieta keto­ge­niczna wymaga picia conajm­niej 2 litrów wody dzien­nie i mowa tu o samej wodzie. Oprócz wody można pić kawę i herbatę w dowol­nej ilo­ści. W ciągu dnia można podwyż­szyć poziom spo­ży­tych tłusz­czów pijąc kawę z dodat­kiem koko­sowego oleju lub masła czyli tak zwaną bul­let­proof cof­fee.

Co należy wykluczyć z diety

Będąc na diecie ketogennej należy ściśle trzymać się jadłospisu. Na diecie nie wolno jeść: pieczywa, makaronu, przetworów zbożowych jak płatki owsiane, warzyw bogatych w skrobię takich jak ziemniaki i rośliny strączkowe, słodkich owoców jak winogrona, pomarańcze i suszone owoce. Poza tym należy zrezygnować z miodu, syropu klonowego i orzechów cashew. Nie należy pić mleka i ograniczyć spożycie alkoholi, które hamują spalanie tłuszczów. Oczywiście trzeba zrezygnować z produktów zawierających cukier rafinowany jak słodycze, ciastka, napoje i soki.

Ze względu na brak węglo­wo­da­nów, orga­nizm szuka alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii i zaczyna spa­lać tłuszcz zma­ga­zy­no­wany w tkance tłusz­czowej. Rygo­ry­styczne ogra­ni­cze­nie węglo­wo­da­nów wpro­wa­dza orga­nizm w stan ketozy, a więc wytwa­rza­nie ciał keto­no­wych. Ciała keto­nowe stają się głów­nym źró­dłem ener­gii. W następ­stwie spa­la­nia tkanki tłusz­czowej nastę­puje spa­dek wagi, ogólna poprawa zdro­wia, a nawet cof­nię­cie cukrzycy typu 2.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here