Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej

insulinoodporność

Dieta keto­ge­niczna to dieta na redukcję tkanki tłuszczowej Jaka jest róż­nica mię­dzy dietą keto­ge­niczną, a dietą LCHF? Co to jest makros? Dieta keto­ge­niczna to restryk­cyjna dieta wyso­ko­tłusz­czowa podob­nie jak dieta LCHF. Dieta keto­ge­niczna i dieta LCHF to dwa sche­maty żywie­nia na reduk­cję zbęd­nych kilo­gra­mów, róż­niące się ilo­ścią makro­ele­men­tów. Sche­maty żywie­niowe powinny być dosto­so­wane do aktu­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści osoby na die­cie. Jeśli celem jest inten­sywne i zdrowe odchu­dza­nie lepiej wybrać dietę ketogeniczną (ketogenną).

Róż­nica mię­dzy LCHF dietą a dietą keto­ge­niczną

Dla zacho­wa­nia wagi i poprawy stanu zdro­wia dieta LCHF jest pro­stą do zasto­so­wa­nia alter­na­tywą. Dieta LCHF zawiera wię­cej węglo­wo­da­nów. Różne źró­dła podają mak­sy­malną ilość węglo­wo­da­nów nawet do 150 gra­mów dziennie. Nasze sche­ma­ty żyw­no­ścio­we zawierają mniej węglowodanów przez co są bardziej wydajne. Pro­por­cje makro­ele­men­tów zależą jed­nak od wagi i aktyw­no­ści fizycz­nej osoby. Jeśli celem jest zrzu­ce­nie kilku kilo­gra­mów, LCHF dieta z odpo­wied­nią ilością makro­ele­men­tów w zupeł­no­ści wystar­czy zwłasz­cza w połą­cze­niu z tre­nin­giem.

Dieta keto­ge­niczna to również dieta wyso­ko­tłusz­czowa. Pod­czas diety keto­ge­nicz­nej docho­dzi do super reduk­cji tłusz­czu i two­rze­nia ciał keto­no­wych, które stają się nowym źró­dłem ener­gii w miej­sce węglo­wo­da­nów. Adap­ta­cja do ketozy obja­wia się stę­że­niem keto­nów we krwi w gra­ni­cach 1,5–3mmo­l/l. W die­cie keto­ge­nicz­nej co jeść i chud­nąć ma ogromne znaczenie, a samo spo­ży­wa­nie pro­duk­tów węglo­wo­da­no­wych jest ogra­ni­czone do mini­mum. Głów­nym źró­dłem ener­gii są tłusz­cze wie­lo­nie­na­sy­cone z zacho­wa­niem rów­no­wagi mię­dzy kwa­sami tłusz­czo­wymi omega-3 i omega-6 jak rów­nież tłusz­cze nasy­cone z naci­skiem na tłusz­cze pocho­dze­nia zwie­rzę­cego jak masło i jaja.

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej – dieta ketogeniczna

Dieta keto­ge­niczna to bar­dzo restryk­cyjna dieta, która gwa­ran­tuje wspa­niałe efekty jak poprawę zdro­wia, samo­po­czu­cia, lep­szą rege­ne­ra­cją i utratę opor­nego tłusz­czu. Trzeba jed­nak wie­dzieć co jeść na die­cie i koniecz­nie ją prze­strze­gać. Dietę należy prze­pro­wa­dzić z roz­wagą.

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej nie bierze pod uwagę liczenie kalo­rii a jedy­nie ich pocho­dze­nie. Stąd diety nisko­wę­glo­wo­da­nowe zwane są die­tami makros, bo pomijają tra­dy­cyjne licze­nie kalo­rii. Makra to makro­skład­niki, na które skła­dają się trzy główne skład­niki odżyw­cze: białka, tłusz­cze i węglo­wo­dany. Zawar­tość makro­skład­ni­ków w spo­ży­wa­nych pokar­mach zależy oczy­wi­ście od rodzaju diety i celów z nią zwią­za­nych. Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej ma z góry usta­lone normy, a więc zamiast licze­nia kalo­rii trzeba mieć kon­trolę nad makro­skład­ni­kami.

Jak obli­czyć ilość tłusz­czów, białka i węglo­wo­da­nów, aby uzy­skać pozy­tywne efekty na die­cie?

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej czyli dieta keto­ge­niczna powi­nna zawie­rać odpo­wied­nie pro­por­cje makro­ele­men­tów. Naj­le­piej aby war­tość dzien­nego spo­ży­cia węglo­wo­da­nów nie prze­kra­czała 20 gra­mów. Oczy­wi­ście wszystko zależy od dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie. Niech to będzie 1600 kcal. Jakie więc będą to pro­por­cje znaj­dzie­cie poni­żej.

70% x 1600 ÷ 9 = 124,44 g tłusz­czu

25% x 1600 ÷ 4 = 100 g białka

5% x 1600 ÷ 4 = 20 g węglo­wo­da­nów

Te dane nie muszą być aż tak dokładne ale ponie­waż doty­czą diety keto­ge­nicz­nej należy szcze­gólną uwagę zwró­cić na węglo­wo­dany i nie prze­kro­czyć dzien­nej dawki 20 gra­mów. Białko i tłusz­cze na ogół nie spra­wiają pro­blemu. Spełniając te warunki dieta na redukcję tkanki tłuszczowej będzie sukcesem w walce ze zbędnymi kilogramami.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here