Dieta niskowęglowodanowa wysokotłuszczowa-LCHF i cukrzyca

dieta tłuszczowa niskowęglowodanowa dla cukrzyków

Dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa wyso­ko­tłusz­czowa w cukrzycy powinna zawie­rać dużo tłusz­czu, wystar­cza­jącą ilość białka i jak najmniej węglo­wo­da­nów. Dieta LCHF jest bar­dzo korzystna dla więk­szo­ści dia­be­ty­ków głów­nie typu 2.

Dieta LCHF sku­tecz­nie obniża i sta­bi­li­zuje poziom glu­kozy we krwi, jak i pomaga pozbyć się nadwagi. Sto­so­wa­nie diety jest bar­dzo łatwe i może stać się sta­łym ele­men­tem zdro­wego stylu życia.

Korzyści z diety LCHF przy cukrzycy

Od dawna naukowe bada­nia wyka­zały, że dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa wyso­ko­tłusz­czowa pozy­tyw­nie wpływa na:

 • Obni­że­nie wagi
 • Bar­dzo dobry cho­le­ste­rol
 • Dobre ciśnie­nie krwi
 • Obni­że­nie poziomu cukru i insu­liny we krwi

Dzięki takiej sku­tecz­no­ści LCHF diety w wielu przy­pad­kach cukrzycy docho­dzi do zmniej­sze­nia zależ­no­ści od leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych i insu­liny lub choćby zmniej­sze­nia ich daw­ko­wa­nia. Zmniej­sze­nie stę­że­nia glu­kozy we krwi nie­sie za sobą sze­reg dodat­ko­wych korzy­ści, głów­nie zmniej­sze­nia ryzyka powi­kłań cukrzycy. Pacjenci są pełni ener­gii, nastę­puje rege­ne­ra­cja umy­słu.

Czym jest dieta LCHF?

Dieta LCHF cza­sami zwana jest w skró­cie dietą nisko­wę­glo­wo­da­nową. Nie jest to w pełni dokładna defi­ni­cja diety. Można ją lepiej kre­ślić ilo­ścią spo­ży­wa­nych węglo­wo­da­nów:

 • Spo­ży­cie poni­żej 150 g to dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa (Low Carb – LC)
 • Spo­ży­cie do 50 g to dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa wyso­ko­tłusz­czowa umiar­ko­wana (LCHF)
 • Spo­ży­cie węglo­wo­da­nów nie wię­cej niż 20 g to dieta LCHF restryk­cyjna.

Restryk­cyjna dieta LCHF to dieta keto­ge­niczna o bar­dzo niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów. Została ona tak zapro­jek­to­wana, aby wpro­wa­dzić ciało w stan ketozy, w któ­rym orga­nizm roz­bija zma­ga­zy­no­wany tłuszcz na ener­gię. W tej die­cie bez wąt­pie­nia tłuszcz jest głów­nym źró­dłem ener­gii dla orga­nizmu.

Kto powinien korzystać z diety LCHF?

Dieta LCHF o niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów jest szcze­gól­nie dobrym wybo­rem dla dia­be­ty­ków z cukrzycą typu 2 oraz osób, które chcą schud­nąć. Dia­be­tycy obok pro­ble­mów z wyso­kim pozio­mem cukru we krwi cier­pią rów­nież na nadwagę. Sto­so­wa­nie diety dopro­wa­dza więc nie tylko do zmniej­sze­nia obja­wów cho­roby ale rów­nież jej ubocz­nych skut­ków  jak nadwaga.

Pamię­taj, że przej­ście na LCHF dietę wymaga zmian w daw­ko­wa­niu lekarstw i insu­liny. Dla­tego konieczna jest kon­sul­ta­cja z leka­rzem. Należy jed­nak zwró­cić uwagę, że to nie ilość węglo­wo­da­nów trzeba dosto­so­wać, a ilość leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych i insu­liny. Im mniej węglo­wo­da­nów w die­cie tym mniej­sze zapo­trze­bo­wa­nie na insu­linę. W innym razie może wystą­pić ryzyko hipo­gly­ke­mii.

Co jeść na diecie LCHF?

Na die­cie LCHF można jeść mięso, ryby, drób, jaja, masło, oleje jak rów­nież warzywa o niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów. Należy uni­kać mleka. Nie­moż­liwe jest aby cał­ko­wi­cie wyemi­li­no­wać węglo­wo­dany z codzien­nej diety. Orga­nizm potrze­buje błon­nika do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­nizmu jak rów­nież wita­min i mine­ra­łów. Wybór odpo­wied­nich warzyw to zapewni. Należy spo­ży­wać żyw­ność wyso­kiej jako­ści i nie­prze­two­rzoną.

Jak przestrzegać dietę LCHF?

Sto­so­wa­nie lchf diety w nie­wła­ściwy spo­sób szko­dzi orga­nizmowi. Poniż­sze wska­zówki pomogą zapo­biec błę­dom i kon­se­kwen­cji z nich wyni­ka­ją­cych:

 • Jedz natu­ralne nie­prze­two­rzone tłusz­cze, odrzuć wszyst­kie pro­dukty light
 • Ne prze­sa­dzaj z biał­kiem. Mięso, ryby, drób i jajka obok tłusz­czów zawie­rają pra­wie tyle samo białka.
 • Jedz głów­nie zie­lone warzywa o zawar­to­ści węglo­wo­da­now mniej­szej niż 5 g na 100 gra­mów. Zre­zy­gnuj z wyso­ko­skro­bio­wych pro­duk­tów jak ziem­niaki, kasze, mąki i ryż.
 • Uży­waj glu­ko­me­tru
 • Przy­rzą­dzaj posiłki wła­sno­ręcz­nie nawet sosy i dres­singi
 • Korzy­staj z naszych prze­pi­sów i wska­zó­wek

Efekty uboczne diety LCHF

W począt­ko­wej fazie sto­so­wa­nia diety lchf mogą wystą­pić zapar­cia, bóle głowy, skur­cze mię­śni czy ogólne zmę­cze­nie podobne do tego przy prze­zię­bie­niu. W więk­szo­ści wypad­ków objawy te ustę­pują po kilku tygo­dniach. Można je rów­nież zła­go­dzić pijąc co naj­mniej 2 litry wody dzien­nie. Doda­wa­nie błon­nika do potraw wspo­maga pracę jelit i zapo­biega zapar­ciom. W wypadku skur­czów mię­śni wska­zane jest zaży­wa­nie magnezu.

Cukrzyca dla wielu osób to ograniczenie swobody życia. Wybór odpowiedniej diety niskowęglowodanowej gwarantuje dobre samopoczucie, a nawet cofnięcie choroby.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here