Dieta o niskim indeksie glikemicznym

dieta o niskim indeksie glikemicznym

LCHF dieta to dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym. Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym (GI) składa się z pro­duk­tów lub kom­po­zy­cji pro­duk­tów, któ­rych GI nie powo­duje nagłego wzro­stu stę­że­nia glu­kozy we krwi.

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym nie jest mono­tonna, wręcz prze­ciw­nie bar­dzo uroz­ma­icona. Smaczne posiłki są skom­po­no­wane z róż­nych pro­duk­tów tak aby jak naj­mniej powo­do­wały skok glu­kozy we krwi.

Indeks gli­ke­miczny

Indeks gli­ke­miczny okre­śla szyb­kość wzro­stu stę­że­nia glu­kozy we krwi po spo­ży­ciu wybra­nego pro­duktu w porów­na­niu do wzro­stu, spo­wo­do­wa­nego taką samą ilo­ścią węglo­wo­da­nów ale w postaci czy­stej glu­kozy. Im niż­szy GI, tym mniej­szy skok glu­kozy. Im wyż­szy, tym więk­szy wzrost stę­że­nia glu­kozy we krwi.

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym w lecze­niu cukrzycy

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym zale­cana jest cukrzy­kom. Wysoki poziom cukru we krwi nie sprzyja zdro­wiu nie tylko cukrzy­kom ale rów­nież oso­bom cier­pią­cym na insu­li­no­od­por­ność, która nie­le­czona pro­wa­dzi do cukrzycy typu 2. Wzrost poziomu glu­kozy we krwi sty­mu­luje pro­duk­cję insu­liny. Insu­lina to hor­mon meta­bo­liczny, któ­rego głów­nym zda­niem jest regu­lo­wa­nie poziomu glu­kozy we krwi. Spo­ży­wa­jąc pro­dukty o wyso­kim indek­sie i ładunku (GL) gli­ke­micz­nym, głów­nie węglo­wo­dany sprzyja odkła­da­niu tkanki tłusz­czo­wej. Węglo­wo­dany szybko przy­swa­jalne, a więc te o wyso­kim Gi i GL powo­dują napady głody, tak zwane ssa­nie. Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym, która efek­tyw­nie i bez głodu zapo­biega tym obja­wom to nie­wąt­pli­wie dieta keto­ge­niczna.

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym w lecze­niu zespołu meta­bo­licz­nego

Nad­mierna pro­duk­cja insu­liny może z cza­sem wywo­łać insu­li­no­od­por­ność. Jeśli w tym cza­sie nie nastąpi zmiana diety wyklu­cza­ją­cej pro­dukty o wyso­kim indek­sie gli­ke­micz­nym insu­li­no­od­por­ność prze­cho­dzi w cukrzycę typu 2. Insu­lina jest hor­monem meta­bo­licznym i wpływa na pro­duk­cję innych hor­monów np. hor­monu regu­lu­ją­cego głód gre­liny. Cią­głe i wyso­kie stę­że­nie insu­liny powo­duje wzrost stę­że­nia gre­liny i uczu­cie wil­czego głodu. Nie­pra­wi­dłowa dieta pro­wa­dzi do podnie­sio­nego poziomu tri­gli­ce­ry­dów i cho­le­ste­rolu LHL we krwi, wyso­kiego ciśnie­nia tęt­ni­czego i oczy­wi­ście wyso­kiego poziomu glu­kozy we krwi. Następ­stwem tych zabu­rzeń zwa­nych zespo­łem meta­bo­licznym są nadwaga, cho­roby serca i układu krą­że­nia, cukrzyca i inne scho­rze­nia.

Na czym polega dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym?

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym powinna zawie­rać pro­dukty, które w jak naj­mniej­szym stop­niu wpły­wają na podnie­sie­nie poziomu glu­kozy we krwi. Dieta powinna skła­dać się z tłusz­czów, białka, błonnika i małej ilo­ści węglo­wo­da­nów. Należy uni­kać pro­duk­tów o wyso­kim indek­sie i ładunku gli­ke­micz­nym, a więc pro­duk­tów boga­tych w węglo­wo­dany pro­ste. Im wię­cej w die­cie pro­duk­tów o niskim GI tym lepiej orga­nizm może spo­żyt­ko­wać ener­gię zma­ga­zy­no­waną w tkance tłusz­czo­wej. Mało cukrów w die­cie wymaga nie­wiele insu­liny. Jeśli tylko uda się kon­tro­lo­wać te dwa czyn­niki to powrót do zdro­wia jest bar­dzo szybki, a nawet jest moż­liwe odwró­ce­nie cukrzycy typu 2.

Dieta o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym to dieta, która sta­bi­li­zuje poziom cukru (glu­kozy) i insu­liny we krwi. Przy­czy­nia się do tego, że orga­nizm zaczyna wyko­rzy­sty­wać ener­gię zma­ga­zy­no­waną w tkance tłusz­czo­wej o wiele efek­tyw­niej. Prze­cież pozby­cie się tkanki tłusz­czo­wej jest głów­nym celem diety.

Pro­dukty o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym

Pro­dukty o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym to te, któ­rych war­tość wynosi 0–35. Należą do nich mię­dzy innymi: mięso, ryby i owoce morza, sery, jajka, domowy majo­nez, tłusz­cze zwie­rzęce i roślinne, orze­chy oraz awo­kado. Te pro­dukty powinny domi­no­wać w codzien­nej die­cie. Pro­dukty o śred­nim indek­sie gli­ke­micz­nym 35–55 to głów­nie owoce i ich prze­twory jak soki i prze­ciery, pie­czywo, maka­ron i ryż. Wszyst­kie pro­dukty powy­żej 55 to pro­dukty o wyso­kim indek­sie gli­ke­micz­nym. Do nich należą suszone owoce jak dak­tyle i rodzynki, cukier, miód, agave, cukier koko­sowy, ziem­niaki, tapioka i mąki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here