15 powo­dów, dla któ­rych nie tra­cisz wagi na die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej.

15 powo­dów, dla któ­rych nie tra­cisz wagi na die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej

Dlaczego nie chudniesz na diecie niskowęglowodanowej?

Diety nisko­wę­glo­wo­da­nowe jak lchf dieta i dieta keto­ge­niczna są bar­dzo sku­teczne. Jest to nie­za­prze­czalny fakt naukowy. Jak w przy­padku każ­dej diety tak i w die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej cza­sami nastę­puje zaha­mo­wa­nie spadku wagi zanim osią­gnie się pożą­daną wagę.

Oto 15 możliwych powodów, dla których nie tracisz wagi na diecie niskowęglowodanowej:

1. Tra­cisz tłuszcz ale po pro­stu tego nie widzisz

Utrata masy ciała nie jest funk­cją liniową. Są dni kiedy waga spada szybko i takie dni, kiedy ten spa­dek jest zaha­mo­wany, a waga nawet się podnosi. Nie ozna­cza to, że dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa nie działa. Spa­dek wagi następujący w pierw­szych tygo­dniach diety, u więk­szo­ści osób zwią­zany jest głów­nie z utra­tą ­wody. Po począt­ko­wej fazie odchu­dza­nia nastę­puje znaczne jego zwol­nie­nie. Oczy­wi­ście, utrata wagi to nie to samo co utrata tłusz­czu. Tłuszcz jest lżej­szy ale zaj­muje wię­cej miej­sca. Przy­ra­sta­jaca tkanka mię­śniowa jest nato­miast cięż­sza ale zaj­muje mniej miej­sca. Codzienne waże­nie może tylko znie­chę­cić do dal­szego odchu­dza­nia. Naj­le­piej zamiast waże­nia mie­rzyć swoje postępy. Do tego celu wystar­czy użyc zwy­klej miary kra­wiec­kiej, aby zmie­rzyć obwód talii, bio­der i ud. Można rów­nież robić zdję­cia i w ten spo­sób doku­men­to­wać swoje postępy w odchu­dza­niu. Naj­lep­szym dowo­dem na to, że się traci tłuszcz są ubra­niu, które stają się coraz luź­niej­sze

2. Jesz za dużo węglo­wo­da­nów

Niek­tóre osoby są bar­dziej wraż­liwe na węglo­wo­dany i muszę pod­cho­dzić do nich bar­dziej restryk­cyj­nie. Dzienna dawka węglo­wo­da­nów nie powinna być wyż­sza niż 50 gra­mów. Należy zwró­cić uwagę na to co się je i być może wyklu­czyć nadmiar owo­ców. Owoce można wtedy zastą­pić więk­szą ilo­ścią tłusz­czu, białka i zie­lo­nych warzyw liścia­stych. Aby się upew­nić, że węglo­wo­dany sta­no­wią tylko 5% dzienne spo­ży­cia naj­le­piej zapi­sy­wać wszystko co się je lub dokład­nie spo­rzą­dzać posiłki według planu diety, który można zaku­pić tutaj.

3. Za bar­dzo się stre­su­jesz

Nie­stety nie zawsze wystar­czy jeść zdrowo i tre­no­wać. Stres pobu­dza hor­mony stresu jak kor­ty­zol, który utrud­nia odchu­dza­nie. Prze­wle­kłe wydzie­la­nie kor­ty­zolu zwięk­sza ape­tyt. Warto więc zapa­no­wać nad stre­sem za pomocą medy­ta­cji i głę­bo­kiego odde­chu, a przede wszyst­kim prze­stać prze­by­wać w śro­do­wi­sku, które powo­duje stres.

4. Jesz za dużo prze­two­rzo­nej żyw­no­ści

Dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa to coś wię­cej niż tylko obni­że­nie spo­ży­cia węglo­wo­da­nów. Węglo­wo­dany należy zastą­pić peł­no­war­to­ścio­wymi pokar­mami, boga­tymi w tłuszcz i białko. Dieta oparta na mię­sie, rybach, jaj­kach, zie­lo­nych warzy­wach i zdro­wych kwa­sach tłusz­czo­wych zapewni efek­tywne odchu­dza­nie.

5. Za dużo orze­chów w die­cie

Orze­chy to nie­wąt­pli­wie zdrowa prze­ką­ska. Zawie­rają bar­dzo dużo zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych i dużo białka. 100 g orze­chów to sta­nowi około 80 % tłusz­czu. Niek­tóre orze­chy zawie­rają jed­nak sporo węglo­wo­da­nów. Należy więc je trak­to­wać jako prze­ką­skę, jeść po kilka dzien­nie i wybie­rać te, które mają naj­mniej cukru jak maka­da­mia czy peka­nowce.

6. Brak wystar­cza­ją­cej ilo­ści snu

Sen jest nie­zwy­kle ważny dla ogól­nego stanu zdro­wia, a bada­nia poka­zują, że brak snu kore­luje z przy­ro­stem masy ciała i oty­ło­ścią. Tre­ning i dobre jedze­nie nie wystar­czą jeśli wystę­puje defi­cyt snu. Pro­blemy ze snem mają różne przy­czyny. Jeśli ktoś pije zbyt dużo kawy, powi­nien ją pić tylko do połu­dnia, aby popra­wić jakość snu. Spo­czy­nek w kom­plet­nej ciem­no­ści relak­suje orga­nizm o wiele szyb­ciej i powo­duje, że ten zapada w sen. Alko­hol i tre­ning o póź­nej porze utrud­niają zaśnię­cie. Lepiej więc tre­no­wać rano i nie prze­sa­dzać z alko­ho­lem wie­czo­rami. Warto się zre­lak­so­wać czymś innym jak np. czy­ta­niem książki. Dobrze jest cho­dzić spać regu­lar­nie, bo orga­nizm szybko przy­zwy­czaja się do jed­nej pory snu.

7. Za dużo prze­two­rów mlecz­nych

Mleko i jego prze­twory mogą powo­do­wać pro­blemy ze schud­nię­ciem. Obok białka mleko zawiera rów­nież cukier, który podnosi poziom insu­liny we krwi. Rów­nież białko z nabiału może wpły­wać na zwięk­szoną pro­duk­cję insu­liny i hamo­wa­nie spa­la­nia tłusz­czu. Warto więc przez jakiś czas zre­zy­gno­wać z mleka, jogurtu i śmie­tany, aby usta­lić jak reaguje orga­nizm. Masło, cho­ciaż jest pro­duk­tem pocho­dze­nia mlecz­nego to jed­nak zawiera bar­dzo mało białka i nie przy­spa­rza żad­nych pro­ble­mów w odchu­dza­niu.

8. Tre­ning a odchu­dza­nie

Będąc na die­cie lchf można schud­nąć bez tre­ningu. Tre­ning to nie narzę­dzie do nadmier­nego spa­la­nia kalo­rii przy ich ogra­ni­cze­niu w die­cie. Tre­ning powi­nien spra­wiać przy­jem­ność. Prawdą jest jed­nak, że pra­wi­dłowo dobrany tre­ning wspo­maga meta­bo­lizm, zwięk­sza masę mię­śni i popra­wia ogólne samo­po­czu­cie. Tre­ning regu­luje i sta­bi­li­zuje wydzie­la­nie hor­mo­nów, głów­nie hor­monu wzro­stu. Dzienny wysi­łek fizyczny w postaci spa­ceru czy nawet domowe porządki to por­cja ruchu, która wiele zna­czy dla zdro­wia i odchu­dza­nia.

9. Jesz za dużo” zdro­wych cukrów”

Nie ma cze­goś takiego jak zdrowe cukry! Cukier koko­sowy czy mniej rafi­no­wany brą­zowy cukier to jed­nak cukry. Nawet miód i syrop z agawy to potężna dawka węglo­wo­da­nów. Cukier należy wyklu­czyć z diety, bo hamuje odchu­dza­nie. Żaden tre­ning nie pomoże jeśli dieta zawiera tylko węglo­wo­dany. Więc co uży­wać zamiast cukru? Na rynku jest wiele dobrych sło­dzi­ków ale każda osoba reaguje na nie ina­czej. Jedni mogą pić napoje gazowe typu” zero” inni nato­miast nie. Sub­stan­cje sło­dzące w gazo­wa­nych napo­jach to nie naj­lep­szej jako­ści sło­dziki i czę­sto powo­dują skok insu­liny. Naj­le­piej przy­zwy­czaić się do jedze­nia bez sło­dze­nia sło­dzi­kami, a jeśli już zaj­dzie taka potrzeba to tylko wybie­rać te naj­lep­sze jak ste­wia, ksy­li­tolery­try­tol.

10. Hor­mo­nalne zabu­rze­nia utrud­niają odchu­dza­nie

Zabu­rze­nia hor­mo­nalne są leczone lekami, które regu­lu­jąc wydzie­la­nie danego hor­monu powo­dują ter­mi­na­cję lub nadmiar wydzie­la­nia innego hor­monu czę­sto z nega­tyw­nym skut­kiem. Podawanie leku nie rozwiąże problemu, ale dieta lchf tak. Taka hor­mo­nalna karu­zela nie wpływa korzyst­nie na odchu­dza­nie. Warto więc skon­tro­lo­wać poziom naj­waż­niej­szych hor­mo­nów, jeśli nastą­piło zaha­mo­wa­nie spadku wagi. Odpo­wied­nia mody­fi­ka­cja diety i zmiana trybu życia mogą dopro­wa­dzić do regu­la­cji hor­mo­nów już w bar­dzo krót­kim cza­sie.

11. Za czę­sto jesz

Dieta lchf jest dietą sytą, więc prze­ką­ski czy jakiś deser są w niej po pro­stu kolej­nym pomy­słem na smaczny posi­łek. Czę­ste jedze­nie małych por­cji jest po pro­stu mitem. Bar­dziej natu­ralne dla ludzi jest wła­śnie jedze­nie dwóch lub trzech posił­ków dzien­nie. Wtedy orga­nizm sam uzu­peł­nia zasoby ener­gii prze­twa­rza­jąc gli­ko­gen i tłuszcz w wątro­bie.W lchf die­cie spa­la­nie tłusz­czu zacho­dzi na peł­nych obro­tach bez zmniej­sze­nia ilo­ści kalo­rii, czyli jest to odchudzanie bez głodu. Błę­dem jest ogra­ni­cze­nie kalo­rii w die­cie, ponie­waż nastę­puje ujemny bilans w stosunku do wydat­ków ener­ge­tycz­nych. Gene­ralna zasada jest taka, że orga­nizmowi trzeba dostar­czyć tyle kalo­rii ile dzien­nie ich spala. Dla­tego należy jeść dwa lub trzy wyso­ko­ener­ge­tyczne posiłki dzien­nie i tylko wtedy, kiedy zaczy­namy odczu­wać głód. Warto rów­nież się lekko prze­gło­dzić sto­su­jąc inter­mit­tent fasting. A więc jeść tylko o okre­ślo­nej porze.

12. Trzy­mać dietę I nie oszu­ki­wać

Dieta lchf jest dietą bez głodu ale trzeba ją kon­ty­nu­ować bez oszu­ki­wa­nia. Jest to dieta, która wymaga okresu adap­ta­cji. Każdy dzień diety jest ważny, więc nie ma miej­sca na oszu­ki­wa­nie, a więc na jedze­nie więk­szej ilo­ści węglo­wo­da­nów. Nie można jeść lchf przez tydzień, aby potem przez kolejny tydzień oszu­ki­wać. Każdy dzień w die­cie jest ważny i przy­bliża do peł­nego spa­la­nia tłusz­czów poprzez ketozę. Tego typu pro­blemy poja­wiają się u osób, które są uza­leż­nione od jedze­nia. W tym wypadku naj­le­piej pozbyć się wszyst­kich snacks i łakoci z domu. W ten spo­sób można odzy­skać kon­trolę nad jedze­niem. Men­talny tre­ning jest waż­nym ele­men­tem pod­czas odchu­dza­nia.

13. Jesz za dużo kalo­rii

Jedną z przy­czyn, dla któ­rych dieta lchf i dieta keto­ge­niczna dają tak dobre rezul­taty w odchu­dza­niu to reduk­cja ape­tytu. Zmniej­sze­nie ape­tytu wiąże się ze zmniej­sze­niem ilo­ści pobra­nych kalo­rii. Dzieje się tak zazwy­czaj po dłuż­szym okre­sie, ponie­waż orga­nizm jest w pełni prze­sta­wiony na spa­la­nie zaso­bów tłusz­czu. Dla­tego wiele osób będą­cych na lchf die­cie zaczyna jeść mniej, bo po pro­stu nie czują głodu, być może po raz pierw­szy w życiu. Jed­nakże nawet na die­cie lchf może nastą­pić pewne zaha­mo­wa­nie w odchu­dza­niu nawet jeśli prze­strzega się planu diety. Naj­czę­ściej przy­tra­fia to się kobie­tom w meno­pau­zie i naj­pew­niej jest to zwią­zane z zabu­rze­niami hor­mo­nal­nymi. W tym wypadku warto zmniej­szyć ilość kalo­rii, aby pobu­dzić spa­la­nie tłusz­czów. Cza­sami wystar­czy kilka dni lub tydzień, aby zauwa­żyć róż­nicę. 500 kalo­rii mniej dzien­nie pozwala teo­re­tycz­nie schud­nąć 0,5 kg w ciągu tygo­dnia.

14. Reali­styczne podej­ście do odchu­dza­nia

Odchu­dza­nie to długi i powolny pro­ces podob­nie jak nadwaga. To mara­ton, a nie szybki bieg. 0,5–1 kg spa­dek wagi tygo­dniowo to reali­styczne ocze­ki­wa­nia. Fak­tem jest, że nie­któ­rzy ludzie chudną szyb­ciej niż inni, co często się wiąże z dużą nadwagą wyjściową. Nie powinno to jed­nak znie­chę­cać. Po pro­stu orga­nizm wymaga dłuż­szej adap­ta­cji do nowej diety. Nawet jeśli odchu­dza­nie jesz­cze nie speł­nia ocze­ki­wań, to na pewno lchf wpływa już pozy­tyw­nie na zdro­wie. Prę­dzej czy póź­niej osoba osią­gnie wła­ściwą wagę, a więc wagę dosto­so­waną do budowy ciała. Pamię­tajmy, że dieta to nie for­mo­wa­nie ciała na wzór modelki.

15. Zmiana diety na dietę lchf

Osoby, które przez dłuż­szy czas były na die­cie ogra­ni­cza­ją­cej ilość kalo­rii mogą mieć chwi­lowe pro­blemy z odchu­dza­niem. Wiąże to się ze zmniej­szo­nym wskaź­ni­kiem pod­sta­wo­wej prze­miany mate­rii, BMR. BMR (basal meta­bo­lic rate) nazy­wany jest rów­nież tem­pem meta­bo­lizmu pod­sta­wo­wego i okre­śla naj­mniejsze dzienne zapo­trze­bo­wa­nie kalo­ryczne potrzebna do zacho­wa­nia funk­cji życio­wych orga­nizmu. Dla­tego osoby po przej­ściu na lchf dietę mogą zauwa­żyć nie tylko zaha­mo­wa­nie spadku wagi, ale i jej wzrost. Po około 2–3 mie­sią­cach wszystko wraca do normy.

Prze­miana mate­rii w przy­padku każ­dego czło­wieka wygląda ina­czej i zależy od wielu czyn­ni­ków mię­dzy innymi od płci i wieku. Na prze­mianę mate­rii mają rów­nież wpływ dieta, aktyw­ność fizyczna i hor­mony. Wszyst­kie te czyn­niki są ze sobą ści­śle powią­zane, ale głów­nym czyn­nikiem decy­du­ją­cym w odchu­dza­niu jest nie­wąt­pli­wie pra­wi­dłowa dieta, dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa jak dieta lchfdieta keto­ge­niczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here