Dlaczego owocowe koktajle tuczą?

koktajl_odchudzajacy

Zbliża się lato i wiele z Was zaczyna myśleć o odchu­dza­niu. Być może macie zamiar zastą­pić roga­liki na śnia­da­nie kok­tajlem ze świe­żych owo­ców i warzyw. Jeśli tak to ważne jest aby­ście zwró­cili uwagę na zawar­tość węglo­wo­da­nów. Cukier znaj­duje się rów­nież w owo­cach i niczym nie różni się od cukru rafi­no­wa­nego. Pijąc codzien­nie pyszny i Twoim zda­niem zdrowy kok­tajl Twoja waga pozostaje bez zmia­n, dla­czego?

7 powo­dów dla któ­rych kok­tajle tuczą

Za mało błon­nika

Błon­nik jest naj­lep­szym sprzy­mie­rze­nie­cem odchu­dza­ją­cych się osób i odgrywa ważną rolę w walce z nadwagą. Aby uzy­skać i zacho­wać smu­kłą syl­wetkę i zdro­wie należy wdro­żyć do codzien­nej diety odpo­wied­nią ilość błon­nika. Błon­nik wch­ła­nia płyny i pęcz­nieje w żołądku przez co wspo­maga uczu­cie syto­ści, przy czym nie dostar­cza­jąc kalo­rii. Owoce i warzywa zawie­rają znaczne ilo­ści błon­nika ale w róż­nych pro­por­cjach. Ważne jest zatem aby wybrać wła­ściwe owoce do kok­tajli. Takiego pro­blemu nie ma z warzy­wami. Szpinak czy  jarmuż zawierają bardzo mało węglowodanów i warto je dodać do koktajli. Banan to jeden z najczęściej używanych produktów do produkcji koktajli. Jed­nak w 100 gra­mach banana znaj­duje się około 1,7 g błon­nika i aż 22 g cukru. Twój kok­tajl powi­nien zawie­rać co naj­mniej 10 g błon­nika przy tym mak­sy­mal­nie 5 g cukru. Dla­tego warto mie­szać owoce o niskiej zawar­to­ści cukru jak np. maliny z warzy­wami takimi jak szpi­nak czy jar­muż. Można dodać łyżkę błon­nika wital­nego lub chia, które zagęsz­czą kok­tajl i wzbo­gacą go w błon­nik.

Wiele osób spo­żywa za mało błon­nika. Dzienne zapo­trze­bo­wa­nie na błon­nik wynosi 25–35 gram. Osoby pobie­ra­jące leki powinny odcze­kać dwie godziny po zje­dze­niu błon­nika, ponie­waż opóż­nia on wch­ła­nianie.

Białko w koktajlu

Obok zie­lo­nych warzyw i nisko­wę­glo­wo­da­no­wych owo­ców należy rów­nież pamię­tać o białku. Jedna szklanka kok­tajlu powinna zawie­rać 10 g białka. Kok­tajl można wzbo­ga­cić w białko doda­jąc do niego mig­da­łowe masło, orze­chy, nasiona konopi, jogurt czy twa­ro­żek. Uni­kaj kro­wiego mleka, bo zawiera ono za dużo cukru.

Za dużo owo­ców

lchf_koktajl_smoothieOrzeź­wia­jący i zimny kok­tajl jest smaczny i zdrowy jeśli zawiera nie wię­cej niż 5 g cukru. 3 owoce to około 300 kalo­rii pocho­dzą­cych głów­nie z cukrów. Po wypi­ciu takiego kok­tajlu uczu­cie syto­ści jest bar­dzo krót­kie i już po godzi­nie jeste­ście znowu głodni. Dla­tego kok­tajl powi­nien zawie­rać jak naj­mniej cukru na korzyść białka i tłusz­czu.

Cukier w koktajlu

Cukier to nie tylko cukier rafi­no­wany. 1 łyżka miodu to aż 50 dodat­ko­wych kalo­rii przy tym aż 12,5 g cukru! To bar­dzo dużo. Nie zapo­mi­naj, że owo­cowe soki, słod­kie jogurty czy mleko rów­nież zawie­rają dużo cukru. Wybie­raj zawsze te owoce i warzywa, które zawie­rają jak naj­mniej cukru ale dużo błon­nika jak np. maliny.

Nisko­ka­lo­rycz­nie nie ozna­cza zdrowo

Owoce i owocowe koktajle są powszechnie uwa­żane za zdrowe i niskokaloryczne. Nie­stety nie jest to tak do końca prawdą. Zawie­rają one mnó­stwo cukru. Dla­tego warto łączyć niskowęglo­wo­da­nowe owoce z pro­duk­tami o wyso­kiej zawar­to­ści błon­nika, białka i tłusz­czu jak awo­kado, orze­chy, chia czy koko­sowe mleko. Wyso­ko­ka­lo­ryczne smo­othie z dodatkiem niskowęglo­wo­da­nowego soku syci na długo, a przy tym zawiera wszystko, co Twój orga­nizm potrze­buje.

Uwaga, duży blen­der

Kok­tajle na ogół mik­su­jemy w blen­derze. Naczy­nie jest duże przez co łatwo można prze­sa­dzić z poszcze­gól­nym pro­duk­tami. Pamię­taj­cie, że kok­tajl jest czę­ścią cało­do­bo­wego jadło­spisu, więc zapo­trze­bo­wa­nie na kalo­rie trzeba roz­ło­żyć na cały dzień.

Kok­tajl na śnia­da­nie czy prze­ką­skę

Przy­go­to­wu­jąc kok­tajl myśl o tym, że jest on jed­nym z Two­ich posił­ków. W die­cie LCHF kalo­rie nie są brane pod uwagę. Jedy­nie zawar­tość ener­ge­tyczna posiłku ma zna­cze­nie. Jeśli Twój kok­tajl nie prze­kra­cza 5 g cukru zawar­to­ści, a zawiera wystar­cza­jąco dużo tłusz­czu i białka to możesz go spo­ży­wać codzien­nie ze spo­koj­nym sumieniem.

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here