Fizjologiczne aspekty odchudzania

fizjologia odchudzania
Zdrowy orga­nizm to zdrowe ciało i duch. Zdrowy orga­nizm nie ma pro­blemu z reduk­cją tkanki tłusz­czo­wej. Aby schud­nąć trzeba dobrze jeść tak aby orga­nizm mógł pra­wi­dłowo pra­co­wać. Ludzki orga­nizm to fizjo­lo­giczna maszy­ne­ria. Pro­cesy w niej zacho­dzące są ści­śle ze sobą powią­zane i funk­cjo­nują jak reak­cja łań­cu­chowa. Jeśli więc jedno z ogniw prze­staje pra­wi­dłowo działać wpływa to nega­tyw­nie na pozo­stałe fizjo­lo­giczne pro­cesy.

Główne fizjologiczne aspekty odchudzania

  • Usu­wa­nie zło­gów i resz­tek pro­duk­tów prze­miany mate­rii
  • Wzmoc­nie­nie uczu­cia syto­ści i kon­trola nad gło­dem
  • Akty­wa­cja ter­mo­ge­nezy
  • Akty­wa­cja meta­bo­li­zmu tłusz­czów
  • Zacho­wa­nie sta­łego poziomu we krwi

Usuwanie złogów i resztek produktów przemiany materii

fizjologiczne_aspekty_odchudzaniaZdrowe odchudzanie to dąże­nie do efek­tyw­nego uwal­nia­nia zło­gów, tru­cizn i resz­tek prze­miany mate­rii. Taką funk­cję w orga­nizmie pełni układ lim­fa­tyczny. Układ lim­fa­tyczny kon­tro­luje gospo­darkę wodną orga­ni­zmu. Wraz z wodą są usu­wane szko­dliwe pro­dukty prze­miany mate­rii. Dla­tego ważne jest aby dostar­czyć orga­nizmowi wodę. Wodę, nie w postaci soków, kawy i her­baty ale czy­stą wodę bez dodat­ków.

Wzmocnienie uczucia sytości

Jest kilka pro­stych metod na wzmoc­nie­nie uczu­cia syto­ści. Po pierw­sze gorące posiłki zaspo­kają głód. Dłu­gie prze­żu­wa­nie działa podob­nie ale rów­nież wpływa na tra­wie­nie. Dobrze prze­żuty pokarm ulega pierw­szej obróbce che­micz­nej już w jamie ust­nej. Ślina zawiera enzymy i sub­stan­cje sygna­li­zu­jące. Układ ner­wowy reaguje na ich wydzie­la­nie pro­du­ku­jąc endor­finy czyli tak zwane hor­mony szczę­ścia, które zwięk­szają dosko­nałe samo­po­czu­cie w tym uczu­cie naje­dze­nia. Regu­larne spo­ży­wa­nie posił­ków to abc zdro­wego odchu­dza­nia. Orga­nizm ludzki cały czas traci zasoby ener­gii. Pro­cesy fizjo­lo­giczne w nim zacho­dzące wyma­gają ener­gii dla­tego trzeba mu jej dostar­czać regu­lar­nie i w wystar­cza­ją­cej ilo­ści. Wol­no­przy­swa­jalne pro­dukty żyw­no­ściowe, które na przy­kład zawie­rają dużo błon­nika, efek­tyw­nie wpły­wają na zaspo­ko­je­nie głodu. Są one wolno lub wcale nie ­tra­wione, a ich rola polega na akty­wa­cji pracy jelit. Wzmo­żone tra­wie­nie pro­wa­dzi do szyb­kiego uwol­nie­nia ener­gii.

Aktywacja termogenezy

termogenezaWszystko co jemy i pijemy zostaje pod­dane w orga­nizmie che­micz­nej obróbce czyli tra­wie­niu i prze­two­rzone na ener­gię. Są różne rodzaje ener­gii, a jedną z nich jest ter­mo­ge­neza. Ter­mo­ge­neza to zespół pro­ce­sów fizjo­lo­gicz­nych i meta­bo­licz­nych mają­cych na celu utrzy­ma­nie sta­łej tem­pe­ra­tury cie­pła. Ener­gia ta jest bar­dzo kosz­towna. Przy nor­mal­nej die­cie zuży­cie dzienne ener­gii to śred­nio 500 kcal, przy czym tylko 3% pocho­dzi z tra­wie­nia tłusz­czów. Jeśli zwięk­szymy ilość tłusz­czów w die­cie tak, że dzienne zuży­cie ener­gii wzro­śnie o 100 kcal to przez rok czasu docho­dzi do spadku 5 kg wagi.

Efektywne trawienie tłuszczów

Tłusz­cze pod­le­gają tra­wie­niu naj­dłu­żej ale też pro­ces tra­wie­nia tłuszczów wymaga naj­wię­cej ener­gii. Poza tym tłusz­cze wcho­dzą w skład budowy prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści hor­mo­nów oraz komó­rek ner­wowych. Tłusz­cze wspo­ma­gają prze­mianę mate­rii, a więc są pomocne w odchu­dza­niu. Tra­wie­nie tłuszczów można po czę­ści przy­spie­szyć pijąc zie­loną her­batę. Ekstrakt z zie­lo­nej her­baty to jeden ze skład­ni­ków, który znaj­duje się w odchu­dza­ją­cych środ­kach. Po co wyda­wać pie­nią­dze na tego typu środki, kiedy zie­lona her­bata jest ogól­nie dostępna, tania i smaczna. Ostre przy­prawy rów­nież zwiększają spa­la­nie tłuszczów. Zie­lona her­bata jak i ostre przy­prawy sty­mu­lują ter­mo­ge­nezę w orga­nizmie. LCHF dieta opiera się głów­nie na mocy spa­la­niu tłuszczów.

Stabilizacja poziomu cukru we krwi

Po każ­dym spo­ży­tym posiłku zostaje uwol­niona glu­koza do krwi (wszyst­kie węglo­wo­dany zwane potoczne cukrami ule­gają roz­kła­dowi na glu­kozę). Z chwilą uwol­nie­nia glu­kozy cukier we krwizostaje wzmo­żona pro­duk­cja insu­liny. Insu­lina ma za zada­nie regu­la­cję poziomu cukru we krwi. Ilość cukru we krwi regu­luje poczu­cie syto­ści. Wysoki poziom cukru we krwi spra­wia, że czu­jemy się zado­wo­leni, a przede wszyst­kim nasz głód jest zaspo­ko­jony. Niski poziom cukru we krwi obja­wia się zmę­cze­niem, utratą siły, a nawet zawro­tami głowy. Zacho­wa­nie sta­łego poziomu cukru we krwi to klucz do efek­tyw­nego odchu­dza­nia, rów­nież utrzy­ma­nia wyma­rzo­nej wagi w przy­szło­ści. Aby spo­wol­nić uwal­nia­nie insu­liny należy spo­ży­wać tak zwane powolne węglo­wo­dany ale i dużo błon­nika. Jed­nakże o wiele lep­szy efekt można uzy­skać zmniej­sza­jąc ilość węglo­wo­da­nów na korzyść tłusz­czów jak to ma miej­sce w lchf diecie.

Znajomość podstawowych aspektów fizjologicznych ludzkiego organizmu z pewnością ułatwia odchudzanie. Kontrola stanu zdrowia, oczyszczenie organizmu (detox) ze złogów i toksyn to pierwsze kroki w walce z nadwagą. Chcesz schud­nąć? Zrób to dla wła­snego dobra, a nie dla kogoś innego!

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSparaSparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here