Czy FTO gen jest przyczyną nadwagi?

0
708
gen_fto

Nadwaga to jeden z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów cywi­li­za­cyj­nych naszych cza­sów. Jest przy­czyną wielu innych nie­bez­piecz­nych scho­rzeń, które mogą pozba­wić nas życia lub skró­cić je o kilka lat. Na nadwagę cierpi ponad połowa Pola­ków i pół miliarda ludzi na świe­cie. Co jest jej przy­czyną? Gene­tyczne dzie­dzic­two czy styl życia?

FTO gen

Czę­sto sły­szymy, że nadwaga zwią­zana jest z gene­tyką. To jest nie­prawdą na tyle aby dać sobie spo­kój i stwier­dzić, że nic nie mogę zro­bić ze zbęd­nymi kilo­gra­mami, bo moje DNA zawiera FTO gen. Prawdą jest, że nie­któ­rzy ludzie są bar­dziej wraż­liwi na tycie w porów­na­niu do innych na tle gene­tycz­nym, ale przy­rost wagi zależy od śro­do­wi­ska i jak z nim współ­ży­jemy.

Meta­ana­liza ostat­nich badań nauko­wych nad nadwagą demon­struje traf­nie kole­ra­cję mię­dzy nadwagą, śro­do­wi­skiem, a uwa­run­ko­wa­niami gene­tycz­nymi. Wiele publi­ka­cji zgod­nie twier­dzi, że gen. FTO jest uwa­żany za jeden z tych zwięk­sza­ją­cych ryzyko oty­ło­ści. Wyniki badań pod­kre­ślają, że oprócz zbyt wyso­ko­ka­lo­rycz­nej diety i zmniej­szo­nego wydat­ko­wa­nia ener­gii oty­łość ma także zło­żone podłoże gene­tyczne. Mimo wszystko osoby, które są nosi­cie­lami genu FTO są prze­cięt­nie otyli, zale­d­wie kilka kilo­gra­mów w sto­sunku do śred­niej.  FTO gen odchudzaniePoza tym osoby bio­rące udział w stu­diach nie mają pro­blemu z chud­nię­ciem podob­nie jak osoby bez FTO. Zostały one pod­dane róż­nego rodzaju die­tom, wysił­kowi fizycz­nemu i środ­kom far­ma­ko­lo­gicz­nym. Bada­nia stwier­dziły, że osoby te nie mają pro­blemu ze schud­nię­ciem, bez róż­nicy czy są nosi­cie­lami jed­nej czy dwóch kopii genu, podob­nie jak osoby z nadwagą lecz pozba­wione FTO. Jedyną róż­nicą jest to w jakim śro­do­wi­sku one żyją i jak wygląda ich codzienna dieta. Obser­wa­cja ta pro­wa­dzi do zało­że­nia, że nasze życie nie jest uza­leż­nione wyłącz­nie od genów ale od śro­do­wi­ska w jakim żyjemy. W przy­padku nadwagi wpływ śro­do­wi­ska jak mała akty­wość fizyczna i dieta wyso­ko­wę­glo­wo­da­nowa czy dieta wyso­ko­ka­lo­ryczna ma duże zna­cze­nie. Życie jest spra­wie­dliwe ale trzeba do niego mądrze podejść! Zacho­wa­nie wagi dla jed­nych jest drob­nostką, a dla dru­gich życio­wym pro­ble­mem. Osoby z nadwagą lub ze skłonnościami do nadwagi muszą pra­co­wać i wie­dzieć wię­cej aby jej się pozbyć.

Edu­ka­cja jest ważna we wszyst­kich dzie­dzi­nach. Nadwaga też jej wymaga. Dla­tego już dzisiaj dołącz do nas i zoba­cz jak zmieni się Twoje życie.

Naj­ła­twiej zrzu­cić wszystko na geny. Naj­go­rzej jed­nak jest oszu­ki­wać samego sie­bie! Roz­pocz­nij nowe i zdrow­sze życie z LCHF. Dzi­siaj jesteś szczę­śliw­cem, bo tra­fi­łeś na naszą stronę! My pomo­żemy Ci schud­nąć i zacho­wać nową zdrową wagę.

Źródło:

  1. https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/view/25982 – Wpływ polimorfizmów genu FTO na ryzyko otyłości
  2. https://www.theguardian.com/society/2016/sep/20/obesity-gene-weight-loss-gain-study-diet – Obesity gene no barier to weight loss, study shows
  3. http://www.bmj.com/content/354/bmj.i4707 – FTO genotype and weight loss: systematic review and meta-anallysis of 9563 individual participant data from eight randomised controlled trials

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

dieta lchf specjalista