Jak piec bez mąki i cukru – LCHF wypieki

0
1374
LCHF cynamonowe ślimaczki

 

Lubi­cie cyna­mo­nowe bułeczki? Prawda, że są pyszne i pięk­nie pachną cyna­mo­nem? Naj­więk­szym pro­ble­mem w lchf wypie­kach jest dobra­nie skład­ni­ków z jak naj­mniej­szą ilo­ścią węglo­wo­da­nów w odpo­wied­nich pro­por­cji. Kolej­nym pro­ble­mem jest to, że nisko­wę­glo­wo­da­nowe pro­dukty jak mąka mig­da­łowa lub mąka koko­sowa nie zawie­rają glu­tenu. Dieta LCHF nie jest dietą bez­glu­te­nową. Ponie­waż wszyst­kie mąki zbo­żowe, które na ogół używa się do wypie­ków i goto­wa­nia zawie­rają glu­ten, to ich eli­mi­na­cja z diety wcale nie wiąże się z odrzu­ce­niem glu­tenu. Dieta LCHF ogra­ni­cza jedze­nie węglo­wo­da­nów. Jak wia­domo glu­ten pod wpły­wem wil­goci pęcz­nieje i łączy koń­cowy pro­dukt- wypiek w całość. Sztuką jest więc stwo­rzyć prze­pis na lchf wypiek i zastą­pić wła­ści­wo­ści cią­gnące glu­tenu.

LCHF i bezglutenowe mąki

Typowe lchf mąki jak mąka mig­da­łowa czy mąka koko­sowa nie zawie­rają glu­tenu. Przy­rzą­dze­nie więc tra­dy­cyj­nych, pulch­nych cyna­mo­nek uży­wa­jąc jedy­nie mąki bezglu­tenowej jest trud­niej­sze ale moż­liwe do wyko­na­nia. W bar­dzo łatwy spo­sób można upiec lchf cyna­monki bez uży­cia mąki zbo­żowej. Będą to zdrowe cyna­monki ide­alne do popo­łu­dnio­wej kawy. Dieta LCHF to dieta bez wyrze­czeń ale wymaga wie­dzy i doświad­cze­nia. Jeśli lubi­cie piec to po pro­stu musi­cie się nauczyć robić to w stylu lchf.

Zamienniki glutenu – psyllium husk

W naszych lchf wypie­kach uży­wamy przede wszyst­kim błon­nika wital­nego zwa­nego psyl­lium husk. Błon­nik pocho­dzi z łusek babki płesz­nik. W pol­skim han­dlu można go nabyć w wer­sji nie­zmie­lo­nej. W nie­któ­rych prze­pisach można go użyć nie­mie­lo­nego jak np. do lchf nale­śni­ków czy lchf chleba. Jed­nakże do „słod­kich” wypie­ków pro­po­nu­jemy zmie­lony błon­nik. Psyl­lium jest roz­pusz­czal­nym błon­nikiem. Pod wpły­wem pły­nów pęcz­nieje i nabywa wła­ści­wo­ści cią­gną­cych podob­nych do sie­mie­nia lnia­nego czy chia. Używa go się w odpo­wied­nich pro­por­cjach tak aby koń­cowy pro­dukt był miękki i ela­styczny, a przy tym nie kru­szący.

Guma ksantanowa

Innym pro­duktem o wła­ści­wo­ściach cią­gną­cych jest guma ksan­ta­nowa. Guma ksan­ta­nowa to pro­dukt fer­men­ta­cji cukru przez spe­cjalne bak­te­rie, który po oczysz­cze­niu suszy się i mieli na pro­szek. Ten pro­szek świet­nie nadaje się do lchf wypie­ków. Należy jed­nak zwró­cić uwagę na żró­dło pocho­dze­nia. W han­dlu można nabyć eko­lo­giczną gumę ksan­ta­nową. W innych przy­pad­kach guma ksan­ta­nowa może pocho­dzić z fer­men­ta­cji kuku­ry­dzia­nego cukru pocho­dzą­cego z kuku­ry­dzy gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nej (GMO).

Pofiber

Pofiber to mało znany zamiennik glutenu na polskim rynku. Jest to wspaniały suplement mąki wolny od glutenu.

Pofiber składa się z suszonych włókien błonnika pochodzących ze skórki ziemniaków zmielonych na proszek.

Zawartość węglowodanów wynosi 12 g na 100 g produktu. Pofiber jest bardzo lekki. 100 ml pofiber waży zaledwie 17 g, więc wartość procentowa węglowodanów jest naprawdę znikoma. Pofiber ma neutralny smak i doskonale można go łączyć z orzechowymi mąkami.

Zamienniki cukru

LCHF wypieki to wypieki bez cukru! Zamiast cukru można sto­so­wać mie­szankę ste­wia- ery­try­tol. W zależ­no­ści od rodzaju diety LCHF (medium, restryk­cyjna) oka­zjo­nal­nie można użyć miód, banan czy dak­tyle.

Należy jed­nak pamię­tać aby nie prze­kro­czyć dzien­nej dawki węglo­wo­da­nów. Dla­tego bez­piecz­niejsze i łatwiejsze jest pie­cze­nie bez cukru.

Nawet jeśli jest to natu­ralny cukier w owo­cach czy mio­dzie to jest to cukier kalo­ryczny, a więc podnosi poziom glu­kozy we krwi.

Olej kokosowy i masło

Nie­zbęd­nym skład­ni­kiem wypie­ków są tłusz­cze. Z ich uży­ciem nie ma pro­blemu. Znaj­dzie­cie je we wszyst­kich mąkach „orze­cho­wego” pocho­dze­nia. LCHF prze­pisy zawie­rają jedy­nie pełne tłusz­cze nie­prze­two­rzone. Do nich należą olej koko­sowy, masło, sma­lec i oleje. Przy sto­so­wa­niu tłusz­czów należy zwró­cić uwagę na tem­pe­ra­turę pod­grze­wa­nia.

Naj­czę­ściej uży­wa­nymi tłusz­czami są olej koko­sowymasło. Są one odporne na wyso­kie tem­pe­ra­tury i ide­al­nie nadają się do wypie­ków.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here