czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaZdrowieJarmuż - właściwości odżywcze i zdrowotne

Jarmuż – właściwości odżywcze i zdrowotne

Jar­muż powró­cił do naszej kuchni z hukiem aby zostać w niej na zawsze! To łatwe w upra­wie warzywo ma nie­sa­mo­wite wła­ści­wo­ści odżyw­cze i zdro­wotne. Poza tym zawiera bar­dzo mało węglo­wo­da­nów, bo tylko 5,7 g na 100 g pro­duktu. Tak niska zawar­tość węglo­wo­da­nów i bogac­two błon­nika spra­wia, że jar­muż ma niski indeks gli­ke­miczny, 28. To przy­czy­nia się do jego popu­lar­no­ści wśród zwo­len­ni­ków LCHF. Cukrzycy z powo­dze­niem mogą wdro­żyć jar­muż do swo­jej diety i każdy kto chce zadbać o swoje zdro­wie.

Jak sma­kuje jar­muż?

Jar­muż należy do roślin kapu­ścia­nych i przy­po­mina w smaku kapu­stę, jest jed­nak nieco deli­kat­niej­szy. Jar­muż to roślina odporna na mrozy i można ją prze­cho­wy­wać w ogródku do ostat­niego liścia. Pod wpły­wem mrozu liście stają się nieco słod­sze. Inne odmiany są bar­dziej gorz­kie lub pie­przne. Smak jar­mużu zde­cy­do­wa­nie zależy od pory roku ale rów­nież od jego rodzaju. Naj­czę­ściej spo­ty­kany w han­dlu to zie­lony jar­muż kędzie­rzawy. Poza tym można zna­leźć jar­muż fio­le­towy i jarmuż mocno zie­lony zwany też czar­nym.

Wła­ści­wo­ści odżyw­cze i zdro­wotne jar­mużu

Jar­muż to roślina nale­żąca do roślin kapu­ścia­nych. Wszyst­kie odmiany cha­rak­te­ry­zują się dłu­gimi pofał­do­wa­nymi liśćmi. To wła­śnie liście pozba­wione twar­dych łodyg nadają się do jedze­nia zarówno na surowo jak i prze­two­rzone. Liście jar­muża są bogate w wita­miny i mine­rały. Zawie­rają bar­dzo dużo wita­miny C (120 mg), wita­miny B9 (30 μg),), wita­miny B6 (0.27 mg), wita­miny B2 (0.13 mg) i E wita­miny (5.4 mg). Są źró­dłem fos­foru (56 mg), magnezu (30 mg), sodu (12 mg) i wap­nia (157 mg). Poza tym jar­muż zawiera pod­sta­wowe mikro­ele­menty w tym dro­go­cenny selen i cynk.

To warzywo to pokaźne źró­dło błon­nika. Prak­tycz­nie połowa węglo­wo­da­nów to nie­roz­pusz­czalny błon­nik, który pozy­tyw­nie wpływa na pracę jelit. Jar­muż zawiera kwas ALA (kwas tłusz­czowy alfa-lino­lowy), który jest rodza­jem kwasu tłusz­czo­wego omega-3. Jest on nie­zbędny dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia mózgu. Zmniej­sza też ryzyko cukrzycy typu 2 i wpływa na pra­wi­dłową pracę serca. W warzy­wie znaj­dują się rów­nież nie­zwy­kle cenny zwią­zek siarki – sul­fo­ra­fan, który ma silne wła­ści­wo­ści anty­kar­cy­no­genne.

Innym skład­ni­kiem jar­mużu zali­cza­nym do jed­nym z naj­cen­niej­szych skład­ni­ków prze­ciw­aler­gicz­nych jest kwer­ce­tyna. Kwer­ce­tyna to orga­niczny zwią­zek z grupy poli­fe­noli. Sku­tecz­nie mni­ni­ma­li­zuje ryzyko wystą­pie­nia aler­gii oraz pomaga zwal­czać już te nabyte. Ma dzia­ła­nie anty­hi­sta­mi­no­wane, a więc prze­ciw­za­palne. Za nim więc się­gnię­cie po tabletki i suple­menty z kwer­ce­tyną lepiej włącz­cie jar­muż do swo­jej diety.

Jar­muż to super warzywo

ma wię­cej wita­miny C niż poma­rań­cza

ma wię­cej wita­miny A niż jakie­kol­wiek zie­lone warzywa,

bogate źró­dło wita­miny K,

dosko­nałe źró­dło kwasu ALA

zawiera wię­cej wap­nia niż mleko

źró­dło dro­ge­ocen­nej kwer­ce­tyny

Jak jeść jar­muż?

Surowe liście jar­mużu są bar­dzo smaczne i zawie­rają najwię­cej war­to­ści odżyw­czych. Liście jar­mużu ide­al­nie pasują do sała­tek na zimno jak rów­nież do kok­tajli. Neu­tralne w smaku liście jar­mużu należy pozba­wić twar­dych łodyg. Liście można roze­rwać pal­cami i już w takiej postaci poda­wać na kanapce. Można je goto­wać lub blan­szo­wać, ale wia­domo, że warzywa pod­dane obróbce ter­micz­nej tracą na swo­jej war­to­ści, rów­nież jar­muż. Jar­muż zawiera dużo fitoskład­ni­ków, które są łatwiej przy­swa­jalne z tłusz­czami. Dla­tego aby jak naj­le­piej sko­rzy­stać z dro­go­cennych skład­ni­ków jakie ofe­ruje jar­muż naj­le­piej go spo­ży­wać z awo­kado, oliwą lub z tłu­stymi rybami jak łosoś, a nawet z par­me­za­nem.

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze