Ketogeniczny styl życia – jak żyć na diecie ketogenicznej

ketogeniczny styl życia

Keto­ge­niczny styl życia jest oparty na diecie wysokotłuszczowej i daje wspa­niałe rezultaty. Dieta keto­ge­niczna to styl życia, który wiąże się z dużymi korzy­ściami dla zdrowia. Nie wszy­scy wie­dzą co to jest bycie na die­cie keto­ge­nicz­nej, popeł­niają błędy, które prowadzą do niepożądanych efektów. Dla­czego? Dla­tego, że trzeba się sto­so­wać się do diety w 100% nie­za­leż­nie od tego czy jeste­śmy w pracy, z wizytą w restau­ra­cji czy barze, czy na rodzin­nym przy­ję­ciu. Bycie na die­cie nie jest łatwe, kiedy dogania nas stres codzien­nego życia. Jed­nakże jest wiele spo­so­bów aby to unik­nąć. Po krót­kim cza­sie można wyro­bić sobie takie nawyki, dzięki któ­rym życie na die­cie keto­ge­nicz­nej staje się przy­jem­no­ścią, a przede wszyst­kim nor­mal­nym funk­cjo­no­wa­niem w oto­cze­niu.

Jak zaspo­koić głód

Niemalże każdy kto roz­po­czyna swoją przy­godę z LCHF ma zamiar schud­nąć. Dopiero póź­niej dostrzega inne pozy­tywne efekty ściśle związane z jedze­niem tłusz­czów i dra­stycz­nym ogra­ni­cze­niem węglo­wo­da­nów. Głód jest główną przy­czyną, dla któ­rej więk­szość ludzi porzuca dietę zwłasz­cza tą nisko­ka­lo­ryczną. W die­cie keto­ge­nicz­nej ważne jest aby jeść dużo tłusz­czów i zawsze czuć się naje­dzo­nym. Zmniej­sza to ryzyko się­gnię­cia po wyso­ko­wę­glo­wo­da­nowe prze­ką­ski, któ­rych spo­ży­cie zabu­rza przej­ście na ketozę czyli pełne spa­la­nie tłusz­czów. Dla­tego zapo­bie­gnię­cie uczu­ciu głodu w die­cie keto­ge­nicz­nej należy do naj­waż­niej­szych. Jak się do tego przy­go­to­wać? Po pierw­sze przed przej­ściem na dietę należy usu­nąć ze spi­żarni wszyst­kie pro­dukty, które zawie­rają węglo­wo­dany. Są to chipsy, śnia­da­niowe musli, chrupki, sło­dy­cze, słod­kie napoje, nie­które owoce i warzywa. Są to pro­dukty łatwo dostępne, a więc takie po które się­gamy, kiedy szybko chcemy zaspo­koić głód. Te pro­dukty należy zastą­pić zdro­wymi i wyso­ko­tłusz­czo­wymi zamien­ni­kami. Jeśli reszta rodziny wciąż je węglo­wo­dany należy je prze­cho­wy­wać w pla­sty­ko­wych pudeł­kach aby nie zwra­cać na nie uwagi. Węglo­wo­da­nowe prze­gryzki trzeba zastą­pić tymi wyso­ko­tłusz­czo­wymi. Zapasy prze­cho­wu­jemy w lodówce lub spi­żarni i się­gamy po nie tylko wtedy, kiedy doskwiera nam głód. Są to pro­ste i szyb­kie w przy­rzą­dze­niu posiłki jak chia pud­ding czy krem z awo­kado. Warto mieć kilka paczek boczku, który szybko można usma­żyć i schru­pać zamiast chip­sów. To naprawdę działa. Na ogół uczu­cie głodu nie jest praw­dziwe, jest jedy­nie odru­chem. Aby go się pozbyć wyso­ko­tłusz­czowe prze­ką­ski są w tym bar­dzo pomocne.

Keto­ge­niczny lunch­box

Dieta keto­ge­niczna jest łatwa zwłasz­cza jeśli prak­ty­kuje ją się w domu. Pro­blemy zaczy­nają się, kiedy trzeba iść do pracy, wyje­chać służ­bowo lub iść ze zna­jo­mymi do restau­ra­cji. Jeśli cho­dzi o pracę i służ­bowe wyjazdy to trzeba przy­go­to­wać lunch­box. W ten spo­sób mamy pełną kon­trolę nad tym co jemy. Do tego celu potrze­bu­jemy sporo przej­rzy­stych pojem­ni­ków, które napeł­niamy wyso­ko­tłusz­czo­wymi daniami z mięsa, dro­biu i ryb. Do tego dołączmy alter­na­tywy dla ryżu, maka­ronu i ziem­nia­ków jak kala­fio­rowy ryżzoo­dles. Poza tym można zmik­so­wać kok­tajle, przy­go­to­wać sałatki, a na deser zaspo­koić się gar­ścią bra­zy­lij­skich orze­chów lub orze­chów maka­da­mia. Jeśli cho­dzi o orze­chy zawsze wybie­ramy te z naj­mniej­szą ilo­ścią węglo­wo­da­nów. Podob­nie postę­pu­jemy w przy­padku owo­ców. Jeśli wciąż mamy ochotę na słod­kie to warto zaopa­trzyć się w zamien­niki cukru jak mie­szanka ery­try­tol – ste­wia lub ste­wia. Można je użyć do wyrobu wyso­ko­tłusz­czo­wych i biał­ko­wych bato­ni­ków. Oczy­wi­ście nie należy zapo­mi­nać o wystar­cza­ją­cej ilo­ści tłusz­czu. Gene­ral­nie przyj­mu­jemy zasadę, im wię­cej tłusz­czów tym lepiej. Popi­ja­jąc kawę w pracy można do niej dodać koko­sowy olej i w ten spo­sób wzbo­ga­cić dzienne zapo­trze­bo­wa­nie na tłuszcz. Poza tym należy pamię­tać o piciu wody.

koktajl zielony keto styl życia

Jak jeść w podróży i restau­ra­cji

W podróży czy w restau­ra­cji zawsze trzeba mieć kon­trolę na ilo­ścią spo­ży­tych makro­ele­men­tów. W innym przy­padku dieta nie będzie miała efektu. Wystar­czy jeden dzień prze­rwy aby szybko popaść w stare nawyki. Wybie­ra­jąc restau­ra­cję warto zapo­znać się z jej meny przed jej odwie­dze­niem. Sta­wiamy na mięso, drób i ryby, a zama­wia­jąc danie pro­simy o usu­nię­cie ziem­nia­ków czy maka­ronu na korzyść dużej por­cji sałaty. Jeste­śmy klien­tami i mamy prawo żądać przy­go­to­wa­nia posiłku, który odpo­wiada wymo­gom diety keto­ge­nicz­nej. Na podróż przy­go­to­wu­jemy wyso­ko­tłusz­czowe prze­ką­ski, które nie wyma­gają lodówki. Może to być słoik mig­da­ło­wego masła, orze­chy, mig­da­łowe mleko w kar­to­nie, awo­kado czy orze­chowa gra­nola. Jeśli mamy moż­li­wość to kupu­jemy posiłki bez węglo­wo­da­nów. Tutaj rów­nież naj­le­piej sta­wiać na przej­rzy­ste posiłki, gdzie widać, że jest to sztuka mięsa, a nie jakiś słodko kwa­śny gulasz. Słodko ozna­cza cukier, a tego musimy uni­kać.

Pla­no­wa­nie posił­ków zapo­biega stre­sowi

Stre­sowe sytu­acje są główną przy­czyną jedze­nia tego co nam wpad­nie w ręce. Żyjemy w takim cza­sie, że codzienne goto­wa­nie jest prak­tycz­nie nie­moż­liwe. Naj­le­piej więc goto­wać wię­cej, por­cjo­wać jedze­nie do pojem­ni­ków i mro­zić lub prze­cho­wy­wać w lodówce. W tym przy­padku trzeba zapla­no­wać meny. Uła­twia to kon­trolę nad makro­ele­men­tami, a same posiłki są wtedy dobrze skom­po­no­wane i róż­no­rodne. Oczy­wi­ście trzeba stale uzu­peł­niać spi­żarnię, więc robiąc zakupy warto mieć ze sobą listę z potrzeb­nymi arty­ku­łami. Mro­że­nie posił­ków jest prak­tyczne. Zwłasz­cza przy­go­to­wa­nie lunch­box. Wystar­czy go jedy­nie rano wyjąć z zamra­żalki aby zdą­żył się rozmro­zić. Cho­mi­ko­wa­nie jedze­nia to dobry pomysł jeśli nie mamy czasu na goto­wa­nie w tygo­dniu. Zapew­nia nam to psy­chiczny kom­fort i zapo­biega stre­sowi. Dłu­gie dni w pracy można prze­żyć w spo­koju jeśli wiemy, że w lodówce cze­kają na nas zdrowe, pożywne i gotowe do pod­grza­nia posiłki.

Pla­no­wa­nie i wła­sno­ręczne przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków jest klu­czem do suk­cesu w die­cie keto­ge­nicz­nej. Twoja lodówka powinna zawie­rać mnó­stwo pro­duk­tów przy­ja­znych die­cie keto­ge­nicz­nej. Pamię­taj o odpo­wied­niej ilo­ści tłusz­czów. Nie pozwól aby doskwie­rał Ci głód. Miej w nawyku aby zawsze mieć ze sobą prze­ką­ski jeśli jesteś poza domem. Kupu­jąc pro­dukty zawsze czy­taj ety­kiety co one zawie­rają. Rezy­gnuj z pro­duk­tów, które zawie­rają wię­cej niż 5 gra­mów węglo­wo­da­nów na 100 gra­mów pro­duktu. Dieta koeto­ge­niczna to dieta bez diety i polega na wyro­bie­niu nowych nawy­ków żywie­nio­wych i ich sto­so­wa­nie o każ­dej porze dnia i w każ­dej sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here