Trening na diecie LCHF – tętno, reakcja organizmu na wysiłek

trening na diecie LCHF
Tre­ning na die­cie LCHF jest moż­liwy i zależy od aktywności fizycznej danej osoby. Krótko mówiąc dla osób, które ni­gdy nie tre­no­wały lub tre­nują oka­zjo­nal­nie tre­ning na die­cie LCHF wiąże się z wie­loma korzy­ściami niż tre­ning na die­cie boga­tej w węglo­wo­dany. Zdrowe odży­wia­nie poprzez lchf spra­wia, że orga­ni­zmowi szybko przy­bywa ener­gii, która polep­sza kon­dy­cję i wytrzy­ma­łość orga­ni­zmu. Z każ­dym dniem ćwi­cze­nia stają się mniej trudne do wyko­na­nia i spra­wiają coraz wię­cej przy­jem­no­ści. Nic w tym dziw­nego, ponie­waż tre­ning na die­cie LCHF daje szyb­kie rezul­taty, poprzez inten­sywne spa­la­nie tłusz­czów bez więk­szej róż­nicy czy to będzie dieta lchf czy dieta keto­ge­niczna.
Nie ozna­cza to, że osoby, które tre­nują regu­lar­nie mają te same dozna­nia i efekty. Dłu­gie tre­ningi, które wyma­gają szyb­kiej odnowy zaso­bów ener­gii nie są wska­zane na die­cie keto­ge­nicz­nej. Oczy­wi­ście roz­wią­za­niem nie jest tutaj łado­wa­nie w sie­bie makronu tylko wybra­nie libe­ral­nej diety LCHF, które umoż­liwi kon­ty­nu­owa­nie tre­ningów bez nega­tyw­nego wpływu na kon­dy­cję, wytrzy­ma­łość i przy­rost tkanki mię­śnio­wej.

Tre­ning na die­cie LCHF – tętno mak­sy­malne

Tre­ning na die­cie LCHF jest moż­liwy pod warun­kiem, że wysi­łek jest umiar­ko­wany, a osoba tre­nująca zna swoje tętno mak­sy­malnego i tętno w sta­nie spo­czynku. War­to­ści tętna mają ogromne zna­cze­nie w tre­ningu odchu­dza­ją­cym jak i w tre­ningu wyczy­no­wym, ponie­waż decy­dują o sku­tecz­nym spa­la­niu tłusz­czu. Ponadto osoba tre­nująca powinna być na lchf die­cie mini­mum mie­siąc, a więc orga­nizm powi­nien być już zaadop­to­wany i wtedy tre­ning na die­cie LCHF jest rów­nie efek­tywny jak na die­cie mie­sza­nej. Zasoby tłusz­czów w orga­nizmie są ogromne i star­czają na długo w prze­ci­wień­stwie do węglo­wo­da­nów.
Wiele osób uważa, że tre­ning na die­cie LCHF hamuje super­kom­pen­sa­cję gli­ko­ge­nową. Te obawy są bez­pod­stawne tak długo jak tre­ning jest umiar­ko­wany i dosto­so­wany do war­to­ści tętna mak­sy­malnego, które powinno mie­ścić się w prze­dziale 60–69% przy suge­ro­wa­nym cza­sie tre­ningu 40–80 minut.
Tętno mak­sy­malne (HRmax) to mak­sy­malny zakres pracy serca pod­czas fizycz­nego wysiłku. Tętno zmie­nia się w zależ­no­ści od aktyw­no­ści fizycz­nej. Naj­niż­sze jest zaraz po prze­bu­dze­niu, po czym wzra­sta w ciągu dnia i wraz z wyko­ny­waną pracą.
Dobra zna­jo­mość tętna mak­sy­malnego gwa­ran­tuje spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej. Przy­spie­szony meta­bo­lizm i lep­sza wydol­ność tle­nowa pozwala utrzy­mać ciało w dobrej kon­dy­cji.
Zna­jo­mość HRmax ma o wiele więk­sze zna­cze­nie dla spor­tow­ców i osób o dużej aktyw­no­ści fizycz­nej. Nie mniej warto wie­dzieć jakie ma się tętno, bo jest ono indy­ka­cją dobrego samo­po­czu­cia.

Tre­ning na die­cie LCHF – testo­ste­ron

Dieta wyso­ko­tłusz­czowa pozwala zwięk­szyć ilość testo­ste­ronu u męż­czyzn. Testo­ste­ron wpływa na syn­tezę pro­tein i pro­cesy rege­ne­ra­cyjne co ma ogromne zna­cze­nie pod­czas dużego wysiłku fizycz­nego. Pro­dukty bogate w cho­le­ste­rol służą do syn­tezy testo­ste­ronu.

Dla­czego tre­ning na die­cie LCHF łatwiej redu­kuje tkankę tłusz­czową?

Oczy­wi­ście ma to zwią­zek z wydzie­la­niem insu­liny. Tak zwana insu­lina widzialna w die­cie wyso­ko­wę­glo­wo­da­no­wej – HCLF (high car­bo­hy­drate low fat) blo­kuje degra­da­cję tłusz­czów. W die­cie LCHF zwłasz­cza w keto­zie dobowe wydzie­la­nie insu­liny jest o wiele mniej­sze czego skut­kiem jest zwięk­szenie spa­la­nia tłusz­czów. Zasoby gli­ko­genu są uzu­peł­niane poprzez meta­bo­lizm nie­cu­krow­ców w pro­ce­sie zwa­nym glu­ko­ne­oge­nezą. Długotrwałe stosowanie LCHF diety przyczynia się do spalania tłuszczów i jednocześnie zmniejszenia wykorzystania węglowodanów jako głównego źródła energii. Energia uzyskana z tłuszczów jest o wiele większa niż ta pochodząca ze źródeł cukrowych. Początkowa prędkość uzyskiwania energii z kwasów tłuszczowych jest wolniejsza. Jednak z czasem prędkość ta ulega optymalizacji.

Źródło:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9029197 – Testosterone and cortisol in relationship to dietary nutrients and resistance exercise.
2. Jonas Bergqvist – LCHF och träning.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here