Home Odżywianie Jak piec bez mąki i cukru – LCHF wypieki

Jak piec bez mąki i cukru – LCHF wypieki

0
LCHF cynamonowe ślimaczki

 

Lubi­cie cyna­mo­nowe bułeczki? Prawda, że są pyszne i pięk­nie pachną cyna­mo­nem? Naj­więk­szym pro­ble­mem w lchf wypie­kach jest dobra­nie skład­ni­ków z jak naj­mniej­szą ilo­ścią węglo­wo­da­nów w odpo­wied­nich pro­por­cji. Kolej­nym pro­ble­mem jest to, że nisko­wę­glo­wo­da­nowe pro­dukty jak mąka mig­da­łowa lub mąka koko­sowa nie zawie­rają glu­tenu. Dieta LCHF nie jest dietą bez­glu­te­nową. Ponie­waż wszyst­kie mąki zbo­żowe, które na ogół używa się do wypie­ków i goto­wa­nia zawie­rają glu­ten, to ich eli­mi­na­cja z diety wcale nie wiąże się z odrzu­ce­niem glu­tenu. Dieta LCHF ogra­ni­cza jedze­nie węglo­wo­da­nów. Jak wia­domo glu­ten pod wpły­wem wil­goci pęcz­nieje i łączy koń­cowy pro­dukt- wypiek w całość. Sztuką jest więc stwo­rzyć prze­pis na lchf wypiek i zastą­pić wła­ści­wo­ści cią­gnące glu­tenu.

LCHF i bezglutenowe mąki

Typowe lchf mąki jak mąka mig­da­łowa czy mąka koko­sowa nie zawie­rają glu­tenu. Przy­rzą­dze­nie więc tra­dy­cyj­nych, pulch­nych cyna­mo­nek uży­wa­jąc jedy­nie mąki bezglu­tenowej jest trud­niej­sze ale moż­liwe do wyko­na­nia. W bar­dzo łatwy spo­sób można upiec lchf cyna­monki bez uży­cia mąki zbo­żowej. Będą to zdrowe cyna­monki ide­alne do popo­łu­dnio­wej kawy. Dieta LCHF to dieta bez wyrze­czeń ale wymaga wie­dzy i doświad­cze­nia. Jeśli lubi­cie piec to po pro­stu musi­cie się nauczyć robić to w stylu lchf.

Zamienniki glutenu – psyllium husk

W naszych lchf wypie­kach uży­wamy przede wszyst­kim błon­nika wital­nego zwa­nego psyl­lium husk. Błon­nik pocho­dzi z łusek babki płesz­nik. W pol­skim han­dlu można go nabyć w wer­sji nie­zmie­lo­nej. W nie­któ­rych prze­pisach można go użyć nie­mie­lo­nego jak np. do lchf nale­śni­ków czy lchf chleba. Jed­nakże do „słod­kich” wypie­ków pro­po­nu­jemy zmie­lony błon­nik. Psyl­lium jest roz­pusz­czal­nym błon­nikiem. Pod wpły­wem pły­nów pęcz­nieje i nabywa wła­ści­wo­ści cią­gną­cych podob­nych do sie­mie­nia lnia­nego czy chia. Używa go się w odpo­wied­nich pro­por­cjach tak aby koń­cowy pro­dukt był miękki i ela­styczny, a przy tym nie kru­szący.

Guma ksantanowa

Innym pro­duktem o wła­ści­wo­ściach cią­gną­cych jest guma ksan­ta­nowa. Guma ksan­ta­nowa to pro­dukt fer­men­ta­cji cukru przez spe­cjalne bak­te­rie, który po oczysz­cze­niu suszy się i mieli na pro­szek. Ten pro­szek świet­nie nadaje się do lchf wypie­ków. Należy jed­nak zwró­cić uwagę na żró­dło pocho­dze­nia. W han­dlu można nabyć eko­lo­giczną gumę ksan­ta­nową. W innych przy­pad­kach guma ksan­ta­nowa może pocho­dzić z fer­men­ta­cji kuku­ry­dzia­nego cukru pocho­dzą­cego z kuku­ry­dzy gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nej (GMO).

Pofiber

Pofiber to mało znany zamiennik glutenu na polskim rynku. Jest to wspaniały suplement mąki wolny od glutenu.

Pofiber składa się z suszonych włókien błonnika pochodzących ze skórki ziemniaków zmielonych na proszek.

Zawartość węglowodanów wynosi 12 g na 100 g produktu. Pofiber jest bardzo lekki. 100 ml pofiber waży zaledwie 17 g, więc wartość procentowa węglowodanów jest naprawdę znikoma. Pofiber ma neutralny smak i doskonale można go łączyć z orzechowymi mąkami.

Zamienniki cukru

LCHF wypieki to wypieki bez cukru! Zamiast cukru można sto­so­wać mie­szankę ste­wia- ery­try­tol. W zależ­no­ści od rodzaju diety LCHF (medium, restryk­cyjna) oka­zjo­nal­nie można użyć miód, banan czy dak­tyle.

Należy jed­nak pamię­tać aby nie prze­kro­czyć dzien­nej dawki węglo­wo­da­nów. Dla­tego bez­piecz­niejsze i łatwiejsze jest pie­cze­nie bez cukru.

Nawet jeśli jest to natu­ralny cukier w owo­cach czy mio­dzie to jest to cukier kalo­ryczny, a więc podnosi poziom glu­kozy we krwi.

Olej kokosowy i masło

Nie­zbęd­nym skład­ni­kiem wypie­ków są tłusz­cze. Z ich uży­ciem nie ma pro­blemu. Znaj­dzie­cie je we wszyst­kich mąkach „orze­cho­wego” pocho­dze­nia. LCHF prze­pisy zawie­rają jedy­nie pełne tłusz­cze nie­prze­two­rzone. Do nich należą olej koko­sowy, masło, sma­lec i oleje. Przy sto­so­wa­niu tłusz­czów należy zwró­cić uwagę na tem­pe­ra­turę pod­grze­wa­nia.

Naj­czę­ściej uży­wa­nymi tłusz­czami są olej koko­sowymasło. Są one odporne na wyso­kie tem­pe­ra­tury i ide­al­nie nadają się do wypie­ków.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Previous articleErytrytol – stewia mieszanka
Next articleCzy kawa odchudza?
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version