Home Odchudzanie Jak schudnąć w wakacje?

Jak schudnąć w wakacje?

0
jak schudnąć w wakacje

Waka­cje i odchu­dza­nie latem to raczej nie­moż­liwa kom­bi­na­cja dla więk­szo­ści ludzi. Na ogół wszy­scy odchu­dzają się na waka­cje, a pod­czas waka­cji pozwa­lają sobie na praw­dziwe uczty. Zre­zy­gno­wa­nie z diety pod­czas waka­cji może dopro­wa­dzić do dużej nadwagi, zwłasz­cza jeśli odchu­dzamy się jojo. Ale jest na to rada, dieta lchf.

Jak schudnąć w wakacje

LCHF nie wymaga poświę­ce­nia i prak­tycz­nie można jeść wszystko zwłasz­cza zwłasz­cza na gril­lo­wych spo­tka­niach. Nisko­wę­glo­wo­da­nowe warzywa, owoce, soczy­ste mięsa i ryby z grilla pozwolą zacho­wać smu­kłą syl­wetkę bez wyrze­czeń. Pra­wie! Jedynym wyrze­cze­niem są węglo­wo­dany. Wyeliminowanie chleba, kasz, ryżu i ziem­nia­ków z codzien­nej die­ty to łatwa droga do zacho­wa­nia wagi pod­czas waka­cji, a nawet jej spadku!

Grill party w stylu LCHF

Będąc na die­cie lchf można cie­szyć się wyso­ko­tłu­szczo­wym jedze­niem z grilla i wciąż zacho­wać pła­ski brzuch, tak twier­dzi Cathrine Schück w swo­jej książce „LCHF to go”. Smaczne potrawy z grilla w postaci ryb, mięsa i dro­biu podane z zio­ło­wym masłem pozwolą zacho­wać smu­kłą syl­wetkę nie tylko przez całe lato ale przez całe życie. Jed­nakże trzeba wystrze­gać się węglo­wo­da­nów i alko­holu, głów­nie piwa, pisze Cathrine Schück. Restryk­cja węglo­wo­da­nów pro­wa­dzi do spadku wagi od dwóch do czte­rech kilo­gra­mów w ciągu mie­siąca bez tre­ningu! Jeśli jeste­ście fizycz­nie mało aktywni to lchf jest naj­lep­szą dietą na schud­nię­cie. Tre­ning polep­sza kon­dy­cję ale nie jest główną przy­czyną chud­nię­cia. Prawidłowa dieta gwarantuje zdrowe odchudzanie, które tak naprawdę z czasem będzie twoim stylem życia. Taka jest natura lchf diety. LCHF to dieta bez diety.

GBP czy tłuste jedzenie?

Wiele ludzi z nadwagą pod­daje się ope­ra­cji Gastric by-pass (GBP). Czyż nie lepiej zmie­nić styl życia na LCHF i unik­nąć tak poważ­nej ope­ra­cji? Wiele osób po ope­ra­cji czuje się eufo­rycz­nie. Ludzie chudną, a potem znowu popa­dają w złe nawyki. Czy było warto? Czyż nie lepiej zre­zy­gno­wać z węglo­wo­da­nów na korzyść tłusz­czu i białka, schud­nąć bez wyrzeczeń i zacho­wać wagę? Pew­nie, że tak! Grillowanie z przy­ja­ciółmi nie jest pro­ble­mem. Wszystko zależy od Two­jego wyboru. Pamię­taj, że bez ogra­ni­czeń możesz jeść w zasa­dzie wszyst­kie pro­dukty, oczy­wi­ście mowa tu o tłusz­czach i biał­kach. Są to zdrowe nawyki żywieniowe, do których łatwo się dostosować. Twój cel, schudnąć do wakacji stanie się w rzeczywistości Twoim nowym stylem życia.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version