Home Zdrowie Jarmuż – właściwości odżywcze i zdrowotne

Jarmuż – właściwości odżywcze i zdrowotne

0
jarmuż właściwości odżywcze i zdrowotne

Jar­muż powró­cił do naszej kuchni z hukiem aby zostać w niej na zawsze! To łatwe w upra­wie warzywo ma nie­sa­mo­wite wła­ści­wo­ści odżyw­cze i zdro­wotne. Poza tym zawiera bar­dzo mało węglo­wo­da­nów, bo tylko 5,7 g na 100 g pro­duktu. Tak niska zawar­tość węglo­wo­da­nów i bogac­two błon­nika spra­wia, że jar­muż ma niski indeks gli­ke­miczny, 28. To przy­czy­nia się do jego popu­lar­no­ści wśród zwo­len­ni­ków LCHF. Cukrzycy z powo­dze­niem mogą wdro­żyć jar­muż do swo­jej diety i każdy kto chce zadbać o swoje zdro­wie.

Jak sma­kuje jar­muż?

Jar­muż należy do roślin kapu­ścia­nych i przy­po­mina w smaku kapu­stę, jest jed­nak nieco deli­kat­niej­szy. Jar­muż to roślina odporna na mrozy i można ją prze­cho­wy­wać w ogródku do ostat­niego liścia. Pod wpły­wem mrozu liście stają się nieco słod­sze. Inne odmiany są bar­dziej gorz­kie lub pie­przne. Smak jar­mużu zde­cy­do­wa­nie zależy od pory roku ale rów­nież od jego rodzaju. Naj­czę­ściej spo­ty­kany w han­dlu to zie­lony jar­muż kędzie­rzawy. Poza tym można zna­leźć jar­muż fio­le­towy i jarmuż mocno zie­lony zwany też czar­nym.

Wła­ści­wo­ści odżyw­cze i zdro­wotne jar­mużu

Jar­muż to roślina nale­żąca do roślin kapu­ścia­nych. Wszyst­kie odmiany cha­rak­te­ry­zują się dłu­gimi pofał­do­wa­nymi liśćmi. To wła­śnie liście pozba­wione twar­dych łodyg nadają się do jedze­nia zarówno na surowo jak i prze­two­rzone. Liście jar­muża są bogate w wita­miny i mine­rały. Zawie­rają bar­dzo dużo wita­miny C (120 mg), wita­miny B9 (30 μg),), wita­miny B6 (0.27 mg), wita­miny B2 (0.13 mg) i E wita­miny (5.4 mg). Są źró­dłem fos­foru (56 mg), magnezu (30 mg), sodu (12 mg) i wap­nia (157 mg). Poza tym jar­muż zawiera pod­sta­wowe mikro­ele­menty w tym dro­go­cenny selen i cynk.

To warzywo to pokaźne źró­dło błon­nika. Prak­tycz­nie połowa węglo­wo­da­nów to nie­roz­pusz­czalny błon­nik, który pozy­tyw­nie wpływa na pracę jelit. Jar­muż zawiera kwas ALA (kwas tłusz­czowy alfa-lino­lowy), który jest rodza­jem kwasu tłusz­czo­wego omega-3. Jest on nie­zbędny dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia mózgu. Zmniej­sza też ryzyko cukrzycy typu 2 i wpływa na pra­wi­dłową pracę serca. W warzy­wie znaj­dują się rów­nież nie­zwy­kle cenny zwią­zek siarki – sul­fo­ra­fan, który ma silne wła­ści­wo­ści anty­kar­cy­no­genne.

Innym skład­ni­kiem jar­mużu zali­cza­nym do jed­nym z naj­cen­niej­szych skład­ni­ków prze­ciw­aler­gicz­nych jest kwer­ce­tyna. Kwer­ce­tyna to orga­niczny zwią­zek z grupy poli­fe­noli. Sku­tecz­nie mni­ni­ma­li­zuje ryzyko wystą­pie­nia aler­gii oraz pomaga zwal­czać już te nabyte. Ma dzia­ła­nie anty­hi­sta­mi­no­wane, a więc prze­ciw­za­palne. Za nim więc się­gnię­cie po tabletki i suple­menty z kwer­ce­tyną lepiej włącz­cie jar­muż do swo­jej diety.

Jar­muż to super warzywo

ma wię­cej wita­miny C niż poma­rań­cza

ma wię­cej wita­miny A niż jakie­kol­wiek zie­lone warzywa,

bogate źró­dło wita­miny K,

dosko­nałe źró­dło kwasu ALA

zawiera wię­cej wap­nia niż mleko

źró­dło dro­ge­ocen­nej kwer­ce­tyny

Jak jeść jar­muż?

Surowe liście jar­mużu są bar­dzo smaczne i zawie­rają najwię­cej war­to­ści odżyw­czych. Liście jar­mużu ide­al­nie pasują do sała­tek na zimno jak rów­nież do kok­tajli. Neu­tralne w smaku liście jar­mużu należy pozba­wić twar­dych łodyg. Liście można roze­rwać pal­cami i już w takiej postaci poda­wać na kanapce. Można je goto­wać lub blan­szo­wać, ale wia­domo, że warzywa pod­dane obróbce ter­micz­nej tracą na swo­jej war­to­ści, rów­nież jar­muż. Jar­muż zawiera dużo fitoskład­ni­ków, które są łatwiej przy­swa­jalne z tłusz­czami. Dla­tego aby jak naj­le­piej sko­rzy­stać z dro­go­cennych skład­ni­ków jakie ofe­ruje jar­muż naj­le­piej go spo­ży­wać z awo­kado, oliwą lub z tłu­stymi rybami jak łosoś, a nawet z par­me­za­nem.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version