fizjologia odchudzania
Zdrowy orga­nizm to zdrowe ciało i duch. Zdrowy orga­nizm nie ma pro­blemu z reduk­cją tkanki tłusz­czo­wej. Aby schud­nąć trzeba dobrze jeść tak aby orga­nizm mógł pra­wi­dłowo pra­co­wać. Ludzki orga­nizm to fizjo­lo­giczna maszy­ne­ria. Pro­cesy w niej zacho­dzące są ści­śle ze sobą powią­zane i funk­cjo­nują jak reak­cja łań­cu­chowa. Jeśli więc jedno z ogniw prze­staje pra­wi­dłowo działać wpływa to nega­tyw­nie na pozo­stałe fizjo­lo­giczne pro­cesy. Główne fizjologiczne aspekty odchudzania ...
czy kawa odchudza?
Jak to wła­ści­wie jest z kawą? Czy kawa ma wła­ści­wo­ści odchu­dza­jące czy też nie? Kawa zawiera kofe­inę, która jest sub­stan­cją psy­cho­ak­tywną. Kofe­ina znaj­duje się nie­malże we wszyst­kich komer­cyj­nych suple­men­tach diety nie bez przy­czyny. Jest ona jedną z nie­wielu sub­stan­cji, która pomaga zmo­bi­li­zo­wać tłusz­cze z tkanki tłusz­czo­wej i zwięk­szyć meta­bo­lizm. Kawa zawiera substancje pobudzające Kawa zawiera sub­stan­cje pobu­dza­jące, które przy­spie­szają pro­ces lipo­lizy. Do nich należą...
chili_termogeneza
Zasady zdrowego odchudzania to stosowna dieta i porcja ruchu. Wszystko co jemy i pijemy ulega  w organizmie przemianie materii, do której potrzebna jest energia. Jest również wytwarzana nowa energia w postaci ciepła. Jest to rodzaj energii zwany termogenezą poposiłkową. Dzienne trawienie pokarmów wymaga około 200 -500 kcal. Termogeneza Termogeneza poposiłkowa to termin służący do określenia procesu produkcji ciepła w organizmie pod wpływem...
6,690FaniLubię
21,000ObserwującyObserwuj
59ObserwującyObserwuj