Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego https://lchfdieta.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://lchfdieta.pl/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Za pośrednictwem serwisu https://lchfdieta.pl/ możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów elektronicznych realizowanych przez właściciela strony, czy HMS Partners AB,  tj. konsultacje dietetyczne online, diety, webinary, e-book i kursy online.

Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem serwisu https://lchfdieta.pl/ realizuje spółka akcyjna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HMS Partners AB, z siedzibą w Goteborg, przy ulicy Tegnersgatan 18, Szwecja o numerze NIP 5592681455.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@lchfdieta.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. HMS Partners AB – Spółka akcyjna, HMS Partners AB prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w Goteborg, przy ulicy Tegnersgatan 18, Szwecja o numerze NIP 5592681455.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Materiał– treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik wideo lub audio, pdf plik, konsultacja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej,
 4. Materiał Dodatkowy – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu;
 5. Operatorzy Płatności – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349);
 6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu,
 7. E-book, książka zapisana w formie cyfrowej.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lchfdieta.pl/regulamin/ ,
 9. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lchfdieta.pl/ ,
 10. Sprzedawca – HMS Partners AB, spółka akcyjna prowadząca działalność gospodarczą poprzez serwis internetowy https://lchfdieta.pl/ , z siedzibą w Goteborg, przy ulicy Tegnersgatan 18, Szwecja o numerze NIP 5592681455
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

 § 2

Postanowienia wstępne

 1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z usługi, kursu lub produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) i/lub .pttx (Microsoft PowerPoint)
 • możliwość odtwarzania plików wideo,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.

 § 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W celu złożenia zamówienia Użytkownik nie musi posiadać konta w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy świadczenie usług i umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@lchfdieta.pl.

 § 4

Składanie zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu oferowanych w nim Produktów.
 2. Aby złożyć zamówienie Użytkownik nie musi być zarejestrowanym klientem.
 3. W celu zakupu Produktu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • dodać Produkt do koszyka, klikając w „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać jest warunkiem złożenia zamówienia,
   kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 6. Potwierdzenie zakupu Użytkownik otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 § 5

Płatność i realizacja zamówień

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 3. Usługa jest realizowana według informacji oraz w terminie (przedziale czasowym) podanych w ofercie.
 4. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres określony w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 7. Dostawa Produktu jest bezpłatna, o ile nie podano inaczej w ofercie.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Sprzedający udostępnia Użytkownikowi zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.
 9. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 10. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook,  webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownik w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 11. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Użytkownik.
 12. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu, w którego skład wchodzi Usługa i Produkt ich realizacja i udostępnienie Użytkownikowi nastąpią według zasad określonych odpowiednio powyżej.

§ 6

Korzystanie z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania z Produktów i usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.*
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 8

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, skradając reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. reklamacje@lchfdieta.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://lchfdieta/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.