środa, 22 maja, 2024
Strona głównaZdrowie10 powodów dla których warto zrezygnować z cukru

10 powodów dla których warto zrezygnować z cukru


Cukier rafi­no­wany i cukier zawarty w owo­cach są naj­gor­szych skład­ni­kiem w dzi­siej­szej die­cie. Diety odchu­dza­jące za pomocą soków i smo­othies z owo­ców to po pro­stu kata­strofa. Cukry ogłu­piają i wpro­wa­dzają w nałóg. Im wię­cej cukru w die­cie tym orga­nizm domaga go się jesz­cze bar­dziej.

10 powodów, dla których warto zrezygnować z cukru

Bez wąt­pie­nia cukier to naj­gor­szy skład­nik w die­cie dzi­siej­szych cza­sów. Pro­wa­dzi do nadwagi, cukrzycy i uza­leżnie­nia.

1. Warto przypomnieć, że cukier to puste kalorie

Pew­nie już wspo­mi­na­li­śmy setki razy, ale warto przy­po­mnieć, że cukier doda­wany jest wszę­dzie nawet w posił­kach, w któ­rych nor­mal­nie nie powi­nien wystę­po­wać. Cukry rafi­no­wane jak kuku­ry­dziany syrop zawie­rają fruk­tozę, mnó­stwo pustych kalo­rii. Cukier nie zawiera białka, kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min i mine­ra­łów. Nie przed­sta­wia żad­nej war­to­ści odżyw­czej, jedy­nie ser­wuje czy­stą ener­gię. Dzienne spo­ży­cie kalo­rii, z któ­rych 10–20% sta­nowi cukier pro­wa­dzi do poważ­nych pro­ble­mów zdro­wych.

2. Cukier dodawany do pożywienia zawiera fruktozę i glukozę

Dla­czego cukier szko­dzi? Za nim cukier prze­do­sta­nie się do krwio­obiegu ulega roz­kła­dowi na cukry pro­ste jak fruk­toza i glu­koza. Glu­koza znaj­duje się w każ­dym żywym orga­nizmie jak rów­nież jest przez niego pro­du­ko­wana. Fruk­toza nie jest pro­du­ko­wana w organizmie, bo ludzki orga­nizm w ogóle jej nie potrzebuje! Pro­blem zaczyna się, kiedy spo­ży­wanie fruk­tozy wzra­sta. Fruk­toza ulega prze­mia­nie w gli­ko­gen w wątro­bie. Nie sta­nowi to pro­blemu, jeśli są to małe ilo­ści. Osoby fizycz­nie aktywne zuży­wają gli­ko­gen i pro­blem z fruk­tozą jest roz­wią­zany. Jeśli jed­nak w die­cie prze­waża fruk­toza i orga­nizm nie nadąża z jej spa­la­niem zostaje ona zma­ga­zy­no­wana w postaci tłusz­czu w tkance tłusz­czo­wej. Ludzki orga­nizm nie tole­ruje nadmiaru cukru. Diety wyso­ko­wę­glo­wo­da­nowe sta­nowią nie­by­wały pro­blem. Ich głów­nym źró­dłem ener­gii jest glu­koza, więc spa­la­nie fruk­tozy jest prak­tycz­nie zni­kome.

cukier_cukrzyca_typ2

Prze­cią­że­nie wątroby fruk­tozą pro­wa­dzi do NFLD (Non-Alco­ho­lic Fatty Liver Dise­ase) czyli bez­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby podob­nego do tego u alko­ho­li­ków. Nad­miar fruk­tozy zostaje prze­kształ­cony w wątro­bie i za nim trafi do tkanki tłusz­czo­wej krąży jako VLDL cho­le­ste­rol. Mimo wszystko przy dużym prze­cią­że­niu część prze­kształ­co­nej w tłuszcz fruk­tozy pozo­staje w wątro­bie powo­du­jąc stłusz­cze­nie wątroby NFLD. Jest to typowy przy­kład zespołu meta­bo­licz­nego, bar­dzo groźny dla zdro­wia. Bada­nia dowo­dzą, że osoby, które cier­pią na stłusz­czoną wątrobę spo­ży­wają 2–3 razy wię­cej fruk­tozy niż prze­ciętny, zdrowy czło­wiek. Tabelka poniżej przedstawia tą zależność. Należy również zwrócić uwagę na taką samą ilość pobranych kalorii zarówno u osób zdrowych i osób z objawami NAFLD. Jak widać  ilość spożytych kalorii nie ma nic do rzeczy w dziennej diecie, jedynie fakt skąd te kalorie pochodzą.

Soft drink consumption linked with NAFLD

Dietary constituents Controls(n = 30) NAFLD (n = 31) P value
Total energy intake (kcal) 2200 ± 600 2300 ± 500 0.300
Added sugar (g/d) 33.6 ± 12.6 75.6 ± 8.4 0.001
Percent of added sugar from soft drinks 8% 43% 0.001

NAFLD: Nonalcoholic fatty liver disease.

Nadwyżki fruk­tozy zostają prze­kształ­cone w tłuszcz i skła­do­wane w wątro­bie, co pro­wa­dzi do bez­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby-  NFLD.

3. Cukry prowadzą do zaburzeń w pracy mózgu

Cukry osła­biają pamięć i są przy­czyną cho­rób układu ner­wo­wego jak Alzhe­imer czy depre­sja. Bada­nia Fer­nando Gomez-Pinilla z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w Los Ange­les dowo­dzą, że fruk­toza uszka­dza lub unie­ak­tyw­nia geny odpo­wie­dzialne za regu­la­cję meta­bo­li­zmu i mię­dzy­ko­mór­kową komu­ni­ka­cję układu ner­wo­wego. Ponie­waż geny wza­jem­nie się uak­tyw­niają może to pro­wa­dzić to do kaska­do­wych zmian w DNA.

 4. Cukier powoduje insulinoodporność

Wysoki poziom cukru we krwi powoduje zmniejszenie wrażliwości receptorów insuliny. Insulinoodporność charakteryzuje wysoki poziom glukozy i insuliny we krwi jednocześnie. Ponieważ insulina jest hormonem metabolicznym wpływa ona na homeostazę organizmu, oddziaływając na inne hormony.

5. Cukier główną przyczyną cukrzycy i zespołu metabolicznego

cukrzyca-2Dzi­siaj nie ma wąt­pli­wo­ści, że duża kon­sump­cja cukru jest przy­czyną cukrzycy i zespołu meta­bo­licz­nego (meta­bo­lic syn­drome). Glu­koza powo­duje wydzie­la­nie insu­liny. Cały pro­ces uti­li­za­cji glu­kozy odbywa się za pomocą spe­cjal­nych recep­to­rów. Ponie­waż recep­tory stają się nie­wraż­liwe nie reagują on ena stę­że­nie glu­kozy. Orga­nizm ludzki wciąż pro­du­kuje insu­linę, bo wyczuwa glu­kozę (cukier). Taki nie­le­czony stan może dopro­wa­dzić do hypo­gly­kemi i śpiączki. Wiele badań potwier­dza, że cukier jest przy­czyną cukrzycy typu 2.

6. Cukier przyczynia się do zachorowalności na raka

Rak cha­rak­te­ry­zuje się nie­kon­tro­lo­wa­nym podzia­łem i wzro­stem komó­rek. Insu­lina jest jed­nym z hor­mo­nów, który wpływa na pro­duk­cjię nowych komó­rek. Dla­tego wiele naukow­ców twier­dzi, że wysoki poziom insu­liny w wyniku nie­kon­tro­lo­wa­nej kon­supm­cji cukru jest poten­cjalną przy­czyną raka.

Bada­nia naukowe jed­no­znacz­nie wyka­zują, że cukier jest szko­dliwy dla orga­nizmu i może być jedną z przy­czyn raka.

7. Cukier ogłupia mózg

Nad­miar cukru zabu­rza sys­temy regu­lu­jące w orga­nizmie odczu­wa­nie głodu i syto­ści. Wpływ cukru jest tak silny, że prze­zwy­cięża on dzia­ła­nie hor­mo­nów regulują­cych ape­tyt jak gre­lina. Wytwarzanie greliny u zdrowego człowieka jest nieodłącznie związana z jedzeniem. Gdy organizm długo nie dostaje pokarmu, następuje uwalnianie greliny się, które  komunikuje, że trzeba przyjąć pożywienie. Efektem jest głód. Osoby otyłe nawet po obfi­tym posiłku odczuwają głód. Bada­nia wyka­zują, że ze wszyst­kich cukrów fruk­toza jest najbar­dziej zdra­dliwa, bo pobu­dza ape­tyt jesz­cze sil­niej niż glu­koza. Fruk­toza po pro­stu nie obniża poziomu ghre­liny tak jak glu­koza choć pod wzglę­dem kalo­rycz­nym obie czą­steczki przed­sta­wiają taką samą war­tość.

8. Cukier uzależnia jak narkotyk

Cukier uzależnia jak narkotyk, dla­tego ochota na coś słod­kiego jest bar­dzo silna. Wiąże to się z ośrod­kami wyna­gra­dza­nia. Cukier pobu­dza dopa­minę, któ­rej wydzie­la­nie powo­duje, że czu­jemy się zado­wo­leni i naje­dzeni. Są to nor­malne pro­cesy zacho­dzące w zdro­wym orga­nizmie. Jed­nak osoby mające ten­den­cje do uza­leż­nie­nia, mogą rów­nież popaść w nałóg jedze­nia cukru.

9. Cukier jest przyczyną nadwagi u dzieci i dorosłych

cukrzyca_u_dzieciNad­mierna kon­sump­cja cukru wpływa nega­tyw­nie na wydzie­la­nie i dzia­ła­nie hor­mo­nów i mózgu.

Uczu­cie syto­ści zanika i spra­wia, że osoby z zabu­rze­niami jedza cały czas i naj­czę­ściej się­gają po szko­dliwy cukier. Nadwaga jest fak­tem.

Naj­gor­sze jest to, że otyli rodzice uczą swoje dzieci złych nawy­ków żywie­nio­wych. Oty­łość i nadwaga wśród dzieci stale rośnie. Są one poten­cjal­nymi kan­dy­ta­tami na pacjen­tów. Insu­li­no­od­por­ność i cukrzyca wśród dzieci rośnie.

10. Cukier podwyższa cholesterol

Cukier podwyższa cholesterol i pro­wa­dzi do cho­rób układu krwio­no­śnego. Od dzie­siąt­ków lat tłusz­cze były uwa­żane za przy­czynę cho­rób serca i układu krwio­no­śnego. Bada­nia w ostat­nich lat wolno ale sta­now­czo oba­lają mit, że kon­sump­cja tłusz­czów zwłasz­cza nasy­co­nych nie jest bez­po­śred­nią przy­czyną wyso­kiego cho­le­ste­rolu.

To fruk­toza powo­duje zwięk­sze­nie stę­że­nia trzy­gly­ce­ri­dów, LDL o małej gęsto­ści, podwyż­sza poziom glu­kozy i insu­liny we krwi, przy­czynia się do nadmier­nej nadwagi.

frukoza_w_owocach

Fruktoza jest tania, dlatego kocha ją przemysł spożywczy

Kupu­jąc żyw­ność trzeba koniecz­nie zwró­cić uwagę na zawar­tość skład­ników. Fruk­toza – cukier kryje się pod wie­loma imio­nami. To nowa metoda pro­du­cen­tów aby sprze­dać cukier! Ale fruk­toza wystę­puje rów­nież natu­ral­nie w owo­cach. W świe­żych owo­cach są to małe ilo­ści, jeśli owoce są jedzone w cało­ści orga­nizm zostaje zaopa­trzony rów­nież w błon­nik. Soki z owo­ców zawie­rają już o wiele wię­cej fruk­tozy. Poda­wa­nie soku dzie­ciom do obiadu jest nie­sa­mo­wi­tym błę­dem. Dzieci two­rzą pre­fe­ren­cje sma­kowe w pierw­szych mie­sią­cach życia. Jeśli dziecko tak wcze­śnie poko­cha słod­ko­ści, to będzie mu póź­niej bar­dzo trudno się od nich odzwy­czaić.

 

Źródło:

 1. https://academic.oup.com/ajcn/article/78/4/881S/4690063 -Sugar and dental caries
 2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0954-6820.1972.tb05334.x/full – Metabolic effects of dietary fructose in insulin dependent diabetes of adults
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3592616 – Effect of glucose and fructose feeding on glycogen repletion in muscle and liver after exercise or fasting
 4. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/54/7/1907.short – Effect of fructose overfeeding and fish oil administration on hepatic de nowvo lipogenesis and insulin sensitivity in healthy
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20518077 – Soft drinks consumption anf nonalcoholic fatty disease
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827807004278 – Long term nutritional intake and the risk for non-alkoholic fatty liver disease (NAFLD) : A population based
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352157/ – Voluntary exercise blocks Western diet – induced gene expression of the chemokines CXCL10 and CCL2 in the prefrontal cortex
 8. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/199317 – Sugar – sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle – aged women
 9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0306987783900956 – Diet and breast cancer: the possibleconnection with sugar consumption
 10. https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-3-9 – ”A calori is a calorie” violates the second law of thermodynamics
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452205004288 – Daily bingeing on sugar repeatedly releases dopamine in the accumbens shell
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2673878/ – Consuming fructose – sweetened, not glucose – sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans.

SparaSparaSparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSparaSparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze