10 powodów dla których warto zrezygnować z cukru

cukier_szkodzi-2


Cukier rafi­no­wany i cukier zawarty w owo­cach są naj­gor­szych skład­ni­kiem w dzi­siej­szej die­cie. Diety odchu­dza­jące za pomocą soków i smo­othies z owo­ców to po pro­stu kata­strofa. Cukry ogłu­piają i wpro­wa­dzają w nałóg. Im wię­cej cukru w die­cie tym orga­nizm domaga go się jesz­cze bar­dziej.

10 powodów, dla których warto zrezygnować z cukru

Bez wąt­pie­nia cukier to naj­gor­szy skład­nik w die­cie dzi­siej­szych cza­sów. Pro­wa­dzi do nadwagi, cukrzycy i uza­leżnie­nia.

1. Warto przypomnieć, że cukier to puste kalorie

Pew­nie już wspo­mi­na­li­śmy setki razy, ale warto przy­po­mnieć, że cukier doda­wany jest wszę­dzie nawet w posił­kach, w któ­rych nor­mal­nie nie powi­nien wystę­po­wać. Cukry rafi­no­wane jak kuku­ry­dziany syrop zawie­rają fruk­tozę, mnó­stwo pustych kalo­rii. Cukier nie zawiera białka, kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min i mine­ra­łów. Nie przed­sta­wia żad­nej war­to­ści odżyw­czej, jedy­nie ser­wuje czy­stą ener­gię. Dzienne spo­ży­cie kalo­rii, z któ­rych 10–20% sta­nowi cukier pro­wa­dzi do poważ­nych pro­ble­mów zdro­wych.

2. Cukier dodawany do pożywienia zawiera fruktozę i glukozę

Dla­czego cukier szko­dzi? Za nim cukier prze­do­sta­nie się do krwio­obiegu ulega roz­kła­dowi na cukry pro­ste jak fruk­toza i glu­koza. Glu­koza znaj­duje się w każ­dym żywym orga­nizmie jak rów­nież jest przez niego pro­du­ko­wana. Fruk­toza nie jest pro­du­ko­wana w organizmie, bo ludzki orga­nizm w ogóle jej nie potrzebuje! Pro­blem zaczyna się, kiedy spo­ży­wanie fruk­tozy wzra­sta. Fruk­toza ulega prze­mia­nie w gli­ko­gen w wątro­bie. Nie sta­nowi to pro­blemu, jeśli są to małe ilo­ści. Osoby fizycz­nie aktywne zuży­wają gli­ko­gen i pro­blem z fruk­tozą jest roz­wią­zany. Jeśli jed­nak w die­cie prze­waża fruk­toza i orga­nizm nie nadąża z jej spa­la­niem zostaje ona zma­ga­zy­no­wana w postaci tłusz­czu w tkance tłusz­czo­wej. Ludzki orga­nizm nie tole­ruje nadmiaru cukru. Diety wyso­ko­wę­glo­wo­da­nowe sta­nowią nie­by­wały pro­blem. Ich głów­nym źró­dłem ener­gii jest glu­koza, więc spa­la­nie fruk­tozy jest prak­tycz­nie zni­kome.

cukier_cukrzyca_typ2

Prze­cią­że­nie wątroby fruk­tozą pro­wa­dzi do NFLD (Non-Alco­ho­lic Fatty Liver Dise­ase) czyli bez­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby podob­nego do tego u alko­ho­li­ków. Nad­miar fruk­tozy zostaje prze­kształ­cony w wątro­bie i za nim trafi do tkanki tłusz­czo­wej krąży jako VLDL cho­le­ste­rol. Mimo wszystko przy dużym prze­cią­że­niu część prze­kształ­co­nej w tłuszcz fruk­tozy pozo­staje w wątro­bie powo­du­jąc stłusz­cze­nie wątroby NFLD. Jest to typowy przy­kład zespołu meta­bo­licz­nego, bar­dzo groźny dla zdro­wia. Bada­nia dowo­dzą, że osoby, które cier­pią na stłusz­czoną wątrobę spo­ży­wają 2–3 razy wię­cej fruk­tozy niż prze­ciętny, zdrowy czło­wiek. Tabelka poniżej przedstawia tą zależność. Należy również zwrócić uwagę na taką samą ilość pobranych kalorii zarówno u osób zdrowych i osób z objawami NAFLD. Jak widać  ilość spożytych kalorii nie ma nic do rzeczy w dziennej diecie, jedynie fakt skąd te kalorie pochodzą.

Soft drink consumption linked with NAFLD

Dietary constituents Controls(n = 30) NAFLD (n = 31) P value
Total energy intake (kcal) 2200 ± 600 2300 ± 500 0.300
Added sugar (g/d) 33.6 ± 12.6 75.6 ± 8.4 0.001
Percent of added sugar from soft drinks 8% 43% 0.001

NAFLD: Nonalcoholic fatty liver disease.

Nadwyżki fruk­tozy zostają prze­kształ­cone w tłuszcz i skła­do­wane w wątro­bie, co pro­wa­dzi do bez­al­ko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby-  NFLD.

3. Cukry prowadzą do zaburzeń w pracy mózgu

Cukry osła­biają pamięć i są przy­czyną cho­rób układu ner­wo­wego jak Alzhe­imer czy depre­sja. Bada­nia Fer­nando Gomez-Pinilla z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w Los Ange­les dowo­dzą, że fruk­toza uszka­dza lub unie­ak­tyw­nia geny odpo­wie­dzialne za regu­la­cję meta­bo­li­zmu i mię­dzy­ko­mór­kową komu­ni­ka­cję układu ner­wo­wego. Ponie­waż geny wza­jem­nie się uak­tyw­niają może to pro­wa­dzić to do kaska­do­wych zmian w DNA.

 4. Cukier powoduje insulinoodporność

Wysoki poziom cukru we krwi powoduje zmniejszenie wrażliwości receptorów insuliny. Insulinoodporność charakteryzuje wysoki poziom glukozy i insuliny we krwi jednocześnie. Ponieważ insulina jest hormonem metabolicznym wpływa ona na homeostazę organizmu, oddziaływając na inne hormony.

5. Cukier główną przyczyną cukrzycy i zespołu metabolicznego

cukrzyca-2Dzi­siaj nie ma wąt­pli­wo­ści, że duża kon­sump­cja cukru jest przy­czyną cukrzycy i zespołu meta­bo­licz­nego (meta­bo­lic syn­drome). Glu­koza powo­duje wydzie­la­nie insu­liny. Cały pro­ces uti­li­za­cji glu­kozy odbywa się za pomocą spe­cjal­nych recep­to­rów. Ponie­waż recep­tory stają się nie­wraż­liwe nie reagują on ena stę­że­nie glu­kozy. Orga­nizm ludzki wciąż pro­du­kuje insu­linę, bo wyczuwa glu­kozę (cukier). Taki nie­le­czony stan może dopro­wa­dzić do hypo­gly­kemi i śpiączki. Wiele badań potwier­dza, że cukier jest przy­czyną cukrzycy typu 2.

6. Cukier przyczynia się do zachorowalności na raka

Rak cha­rak­te­ry­zuje się nie­kon­tro­lo­wa­nym podzia­łem i wzro­stem komó­rek. Insu­lina jest jed­nym z hor­mo­nów, który wpływa na pro­duk­cjię nowych komó­rek. Dla­tego wiele naukow­ców twier­dzi, że wysoki poziom insu­liny w wyniku nie­kon­tro­lo­wa­nej kon­supm­cji cukru jest poten­cjalną przy­czyną raka.

Bada­nia naukowe jed­no­znacz­nie wyka­zują, że cukier jest szko­dliwy dla orga­nizmu i może być jedną z przy­czyn raka.

7. Cukier ogłupia mózg

Nad­miar cukru zabu­rza sys­temy regu­lu­jące w orga­nizmie odczu­wa­nie głodu i syto­ści. Wpływ cukru jest tak silny, że prze­zwy­cięża on dzia­ła­nie hor­mo­nów regulują­cych ape­tyt jak gre­lina. Wytwarzanie greliny u zdrowego człowieka jest nieodłącznie związana z jedzeniem. Gdy organizm długo nie dostaje pokarmu, następuje uwalnianie greliny się, które  komunikuje, że trzeba przyjąć pożywienie. Efektem jest głód. Osoby otyłe nawet po obfi­tym posiłku odczuwają głód. Bada­nia wyka­zują, że ze wszyst­kich cukrów fruk­toza jest najbar­dziej zdra­dliwa, bo pobu­dza ape­tyt jesz­cze sil­niej niż glu­koza. Fruk­toza po pro­stu nie obniża poziomu ghre­liny tak jak glu­koza choć pod wzglę­dem kalo­rycz­nym obie czą­steczki przed­sta­wiają taką samą war­tość.

8. Cukier uzależnia jak narkotyk

Cukier uzależnia jak narkotyk, dla­tego ochota na coś słod­kiego jest bar­dzo silna. Wiąże to się z ośrod­kami wyna­gra­dza­nia. Cukier pobu­dza dopa­minę, któ­rej wydzie­la­nie powo­duje, że czu­jemy się zado­wo­leni i naje­dzeni. Są to nor­malne pro­cesy zacho­dzące w zdro­wym orga­nizmie. Jed­nak osoby mające ten­den­cje do uza­leż­nie­nia, mogą rów­nież popaść w nałóg jedze­nia cukru.

9. Cukier jest przyczyną nadwagi u dzieci i dorosłych

cukrzyca_u_dzieciNad­mierna kon­sump­cja cukru wpływa nega­tyw­nie na wydzie­la­nie i dzia­ła­nie hor­mo­nów i mózgu.

Uczu­cie syto­ści zanika i spra­wia, że osoby z zabu­rze­niami jedza cały czas i naj­czę­ściej się­gają po szko­dliwy cukier. Nadwaga jest fak­tem.

Naj­gor­sze jest to, że otyli rodzice uczą swoje dzieci złych nawy­ków żywie­nio­wych. Oty­łość i nadwaga wśród dzieci stale rośnie. Są one poten­cjal­nymi kan­dy­ta­tami na pacjen­tów. Insu­li­no­od­por­ność i cukrzyca wśród dzieci rośnie.

10. Cukier podwyższa cholesterol

Cukier podwyższa cholesterol i pro­wa­dzi do cho­rób układu krwio­no­śnego. Od dzie­siąt­ków lat tłusz­cze były uwa­żane za przy­czynę cho­rób serca i układu krwio­no­śnego. Bada­nia w ostat­nich lat wolno ale sta­now­czo oba­lają mit, że kon­sump­cja tłusz­czów zwłasz­cza nasy­co­nych nie jest bez­po­śred­nią przy­czyną wyso­kiego cho­le­ste­rolu.

To fruk­toza powo­duje zwięk­sze­nie stę­że­nia trzy­gly­ce­ri­dów, LDL o małej gęsto­ści, podwyż­sza poziom glu­kozy i insu­liny we krwi, przy­czynia się do nadmier­nej nadwagi.

frukoza_w_owocach

Fruktoza jest tania, dlatego kocha ją przemysł spożywczy

Kupu­jąc żyw­ność trzeba koniecz­nie zwró­cić uwagę na zawar­tość skład­ników. Fruk­toza – cukier kryje się pod wie­loma imio­nami. To nowa metoda pro­du­cen­tów aby sprze­dać cukier! Ale fruk­toza wystę­puje rów­nież natu­ral­nie w owo­cach. W świe­żych owo­cach są to małe ilo­ści, jeśli owoce są jedzone w cało­ści orga­nizm zostaje zaopa­trzony rów­nież w błon­nik. Soki z owo­ców zawie­rają już o wiele wię­cej fruk­tozy. Poda­wa­nie soku dzie­ciom do obiadu jest nie­sa­mo­wi­tym błę­dem. Dzieci two­rzą pre­fe­ren­cje sma­kowe w pierw­szych mie­sią­cach życia. Jeśli dziecko tak wcze­śnie poko­cha słod­ko­ści, to będzie mu póź­niej bar­dzo trudno się od nich odzwy­czaić.

 

Źródło:

 1. https://academic.oup.com/ajcn/article/78/4/881S/4690063 -Sugar and dental caries
 2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0954-6820.1972.tb05334.x/full – Metabolic effects of dietary fructose in insulin dependent diabetes of adults
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3592616 – Effect of glucose and fructose feeding on glycogen repletion in muscle and liver after exercise or fasting
 4. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/54/7/1907.short – Effect of fructose overfeeding and fish oil administration on hepatic de nowvo lipogenesis and insulin sensitivity in healthy
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20518077 – Soft drinks consumption anf nonalcoholic fatty disease
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827807004278 – Long term nutritional intake and the risk for non-alkoholic fatty liver disease (NAFLD) : A population based
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352157/ – Voluntary exercise blocks Western diet – induced gene expression of the chemokines CXCL10 and CCL2 in the prefrontal cortex
 8. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/199317 – Sugar – sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle – aged women
 9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0306987783900956 – Diet and breast cancer: the possibleconnection with sugar consumption
 10. https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-3-9 – ”A calori is a calorie” violates the second law of thermodynamics
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452205004288 – Daily bingeing on sugar repeatedly releases dopamine in the accumbens shell
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2673878/ – Consuming fructose – sweetened, not glucose – sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans.

SparaSparaSparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSparaSparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here