poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaLCHFDieta na obniżenie cholesterolu

Dieta na obniżenie cholesterolu

Dieta na obni­że­nie cho­le­ste­rolu zapo­biega roz­wo­jowi miaż­dżycy, cho­ro­bom serca i układu krwio­no­śnego. Oka­zuje się jed­nak, że nie każdy cho­le­ste­rol jest szko­dliwy dla zdro­wia. Szko­dliwy jest tylko jeden rodzaj LDL, a zbi­ja­nie całego cho­le­ste­rolu sta­ty­nami może mieć nie­od­w­ra­calne skutki dla zdro­wia. Czyż nie lep­sza zatem dla zdro­wia jest dieta na obni­że­nie cho­le­ste­rolu czyli dieta keto­ge­niczna? Zdrowe i pra­wi­dłowe odży­wia­nie obniża zły LDL we krwi, a podnosi dobry cho­le­ste­rol HDL.

Dieta keto­ge­niczna a cho­le­ste­rol

Diety nisko­ka­lo­ryczne i nisko­tłusz­czowe głów­nie oparte na węglo­wo­da­nach nie przy­niosą pożą­da­nych efek­tów jakim jest obni­że­nie całkowitego cho­le­ste­rolu we krwi. Pokarmy bogate w węglo­wo­dany powo­dują wzrost ape­tytu i wzmac­niają uczu­cie głodu. Oczy­wi­stym pro­ble­mem jest tu to co jemy i jak jedze­nie wpływa na naszą prze­mianą mate­rii.

Z pewnością dieta węglowodanowa to nie dieta na obniżenie cholesterolu, a wręcz przeciwnie! Węglo­wo­dany zja­dane w nadmia­rze zostają prze­kształ­cone w tłuszcz, nawet jeśli dieta nie zawiera tłusz­czu! Odkła­da­nie tłusz­czu w tkance tłusz­czo­wej nie jest spo­wo­do­wane tłusz­czami z poży­wie­nia. Można się o tym prze­ko­nać sto­su­jąc dietę keto­ge­niczną. W die­cie keto­ge­nicz­nej tłusz­cze sta­no­wią 75% każ­dego posiłku i zale­d­wie 5% węglo­wo­da­nów. Osoby będące na die­cie keto­ge­nicz­nej mają wspa­niałe wyniki cho­le­ste­rolu i cukru we krwi.

Dieta na obni­że­nie cho­le­ste­rolu

Coraz czę­ściej tłuszcz i dieta keto­ge­niczna czyli dieta na obni­że­nie cho­le­ste­rolu są postrze­gane jako droga do zdro­wia. Wiele nauko­wych badań dowo­dzi, że tłuszcz i cho­le­ste­rol w die­cie wpły­wają pozy­tyw­nie na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu. Po pierw­sze mózg i komórki potrze­bują ich do budowy. Tłusz­cze i cho­le­ste­rol są potrzebne do syn­tezy wielu hor­mo­nów. Cho­le­ste­rol bie­rze udział w pozy­ski­wa­niu wita­miny D, wzmac­nia układ odpor­no­ściowy i odpo­wiada za stan skóry, rege­ne­ra­cję uszko­dzeń, a nawet walkę z nowo­two­rami. Oka­zuje się, że komórki rakowe pre­fe­rują glu­kozę do wzro­stu i roz­mna­ża­nia, pod­czas gdy zani­kają pod wpły­wem wzro­stu stę­że­nia ciał keto­no­wych. Dieta na obni­że­nie cho­le­ste­rolu spra­wia, że we krwi krąży wię­cej zdro­wego HDL cho­le­ste­rolu niż złego LDL. Osoby na die­cie wysokotłusz­czo­wej mają nor­malny poziom cho­le­ste­rolu, gdzie osoby na die­cie nisko­tłusz­czowej wciąż mają wyniki odbie­ga­jące od normy. Nie należy więc sztucz­nie obni­żać poziom cho­le­ste­rolu we krwi, a jedy­nie sto­so­wać odpo­wied­nią dietę na obni­że­nie cho­le­ste­rolu czyli dietę keto­ge­niczną.

Dobry HDL cho­le­ste­rol to nie tru­ci­zna. Trzeba to raz na zawsze gło­śno powie­dzieć! Cho­le­ste­rol to sub­stan­cja nie­zbędna dla wszyst­kich komó­rek orga­ni­zmu. Działa na orga­nizm pozy­tyw­nie i ochron­nie.

Źródło

1. Mercola.com, Cholesterol is NOT the Cause of Heart Disease, Ron Rosedale May 28, 2005.

2. Fallon, S. and Mary Enig. “Dangers of Statin Drugs: What You Haven’t Been Told About Popular Cholesterol-Lowering Medicines,” The Weston A. Price Foundation

3. BusinessWeek.com, “Do Cholesterol Drugs Do Any Good?” January 17, 2008 (accessed June 10, 2008)

4. New York Times, “Cardiologists Question Delay of Data on 2 Drugs,” November 21, 2007 (accessed June 10, 2008)

5. Krauss, R. M., & Dreon, D. M. (1995). Low-density-lipoprotein subclasses and response to a low-fat diet in healthy men. In American Journal of Clinical Nutrition (Vol. 62). PMID: 7625363

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze