niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaOdchudzanieCzy kawa odchudza?

Czy kawa odchudza?


Jak to wła­ści­wie jest z kawą? Czy kawa ma wła­ści­wo­ści odchu­dza­jące czy też nie? Kawa zawiera kofe­inę, która jest sub­stan­cją psy­cho­ak­tywną. Kofe­ina znaj­duje się nie­malże we wszyst­kich komer­cyj­nych suple­men­tach diety nie bez przy­czyny. Jest ona jedną z nie­wielu sub­stan­cji, która pomaga zmo­bi­li­zo­wać tłusz­cze z tkanki tłusz­czo­wej i zwięk­szyć meta­bo­lizm.

Kawa zawiera substancje pobudzające

Kawa zawiera sub­stan­cje pobu­dza­jące, które przy­spie­szają pro­ces lipo­lizy. Do nich należą kofe­ina, teo­bro­mina, teo­fi­lina i kwas chlorogenowy. Jed­nakże naj­więk­szy efekt na odchu­dza­nie wywo­łuje kofe­ina. Regu­luje ona układ ner­wowy poprzez zwięk­sze­nie wydzie­la­nia dopa­miny i adre­na­liny. Adre­na­lina i dopa­mina to sub­sta­cje sygna­li­zu­jące, wpły­wa­jąca na ośrodki hamo­wa­nia uczu­cia głodu. Adre­na­lina np. regu­luje wydzie­la­nie insu­liny. Wia­domo, że insu­lina bie­rze udział w uti­li­za­cji glu­kozy i prze­kształ­ce­nie jej w ener­gię. Zmniej­sze­nie wydzie­la­nia insu­liny pro­wa­dzi do więk­szego zuży­cia tkanki tłusz­czo­wej.

Kwas chlorogenowy wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Ponadto kwas chlorogenowy zmniejsza wchłanianie glukozy w jelitach.

Kawa zwiększa RMR

RMR (Resting Meta­boli Rate) zwana spo­czyn­kową prze­mianą mate­rii lub pod­sta­wową prze­mianą mate­rii (PPM) pochła­nia naj­więk­sze zasoby ener­gii. Im więk­sza war­tość PPM tym szyb­sze jest chud­nię­cie. Można sobie rów­nież pozwo­lić na spo­ży­wa­nie więk­szej ilo­ści kalo­rii bez tycia. Jednak naj­pierw trzeba dopro­wa­dzić do tego aby prze­miana mate­rii w sta­nie spo­czynku wzro­sła. Jest to moż­liwe dzięki lchf die­cie.

Kofe­ina w kawie zwięk­sza PPM o 3–11%. Cie­kawe jest to, że zwięk­sze­nie PPM pocho­dzi ze spa­la­nia tłusz­czów. Inne aspekty jak okre­sowe gło­dówki rów­nież wpły­wają na PPM. Orga­nizm poszu­kuje ener­gii i uwal­nia zasoby z tkanki tłusz­czo­wej.

Picie kawy może jesz­cze bar­dziej spo­tę­go­wać ten pro­ces. Nie­stety kofe­ina nie wywo­łuje aż tak dużego efektu u osób oty­łych (10%) w porów­na­niu u osób z nor­malną wagą (29%). Wraz z obni­że­niem wagi wzra­sta efekt kofe­iny na PPM.

Warto zwró­cić uwagę, że począw­szy od około 18 roku życia spo­czyn­kowa prze­miana mate­rii obniża się o 2–3% z każdą dekadę życia.

Kofeina stymuluje układ nerwowy i zwiększa wydolność fizyczną

Kofe­ina sty­mu­luje układ ner­wowy, zwięk­szając wydzie­la­nie adre­na­liny. Nastę­puje wysy­ła­nie sygna­łów do komó­rek tłusz­czo­wych w celu roz­bi­cia tkanki tłusz­czo­wej. Komórki tłusz­czowe zostają uwal­niane do krwi w postaci wol­nych kwa­sów tłusz­czo­wych i wyko­rzy­stane na ener­gię. Nie jest więc zasko­cze­niem, że kofe­ina może popra­wić wydaj­ność fizyczną o śred­nio 11–12% (2,3). Z tego powodu warto wypić kawę na pół godziny przed tre­nin­giem

Kawa zawiera składniki odżywcze

kawa a odchudzanie
Kawa to o wiele wię­cej niż mała fili­żanka czar­nej. Oprócz kofe­iny zawiera ona rów­nież rybo­fla­minę (B2), kwas pan­to­te­nowy (B5), nia­cynę (B3), man­gan (Mn), potas (K.), magnez (Mg). Nie są to zbyt duże ilo­ści, ale zwró­ciw­szy uwagę na fakt, że ludzie piją dzien­nie 3–4 fili­żanki kawy nie jest to też mało.

Mimo że kofe­ina może przy­spie­szyć meta­bo­lizm w krót­kim okre­sie czasu, to efekt ten obniża się z powodu tole­ran­cji. Dla­tego ważne jest aby odpo­wied­nio się odży­wiać, a kawę sto­so­wać jako kom­ple­ment diety. Nie­wąt­pli­wie wybór pra­wi­dło­wej diety ma naj­więk­szy wpływ na odchu­dza­nie.

Regularne spożywanie kawy (2 filiżanki dziennie) przyspiesza utratę tkanki tłuszczowej. Warto wypróbować zieloną kawę, gdyż zawiera ona więcej polifenoli od kawy prażonej. Zielona kawa nie posiada aromatu czarnej kawy parzonej.

Źró­dło

  1. Metabolic effects of caffeine in humans: lipid oxidation or futile cycling? Kevin J Acheson, Gérard Gremaud, Isabelle Meirim, Franck Montigon, Yves Krebs, Laurent B Fay, Louis-Jean Gay, Philippe Schneiter, Charles Schindler, and Luc Tappy
  2. Effect of caffeine on the metabolic responses of lipolysis and activated sweat gland density in human during physical activity. Department of Physiology, College of MedicineSoonchunhyang UniversityCheonan, ChungnamKorea
  3. Caffeine Can Decrease Insulin Sensitivity in Humans. Department of Internal Medicine, University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands,Department of Pharmacology-Toxicology, University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands
  4. Comparison of changes in energy expenditure and body temperatures after caffeine consumption. Department of Human Nutrition, Wageningen Agricultural University, The Netherlands.
  5. Effects of caffeine ingestion on rating of perceived during and after exercise: a meta-analysis. M. Doherty, P.M. Smith Boulenger JP, Patel J, Post RM, Parma AM, Marangos PJ
  6. Chronic caffeine consumption increases the number of brain adenosine receptors. Boulenger JP, Patel J, Post RM, Parma AM, Marangos PJ

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze