środa, 22 maja, 2024
Strona głównaOdchudzanieCzy FTO gen jest przyczyną nadwagi?

Czy FTO gen jest przyczyną nadwagi?

Nadwaga to jeden z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów cywi­li­za­cyj­nych naszych cza­sów. Jest przy­czyną wielu innych nie­bez­piecz­nych scho­rzeń, które mogą pozba­wić nas życia lub skró­cić je o kilka lat. Na nadwagę cierpi ponad połowa Pola­ków i pół miliarda ludzi na świe­cie. Co jest jej przy­czyną? Gene­tyczne dzie­dzic­two czy styl życia?

FTO gen

Czę­sto sły­szymy, że nadwaga zwią­zana jest z gene­tyką. To jest nie­prawdą na tyle aby dać sobie spo­kój i stwier­dzić, że nic nie mogę zro­bić ze zbęd­nymi kilo­gra­mami, bo moje DNA zawiera FTO gen. Prawdą jest, że nie­któ­rzy ludzie są bar­dziej wraż­liwi na tycie w porów­na­niu do innych na tle gene­tycz­nym, ale przy­rost wagi zależy od śro­do­wi­ska i jak z nim współ­ży­jemy.

Meta­ana­liza ostat­nich badań nauko­wych nad nadwagą demon­struje traf­nie kole­ra­cję mię­dzy nadwagą, śro­do­wi­skiem, a uwa­run­ko­wa­niami gene­tycz­nymi. Wiele publi­ka­cji zgod­nie twier­dzi, że gen. FTO jest uwa­żany za jeden z tych zwięk­sza­ją­cych ryzyko oty­ło­ści. Wyniki badań pod­kre­ślają, że oprócz zbyt wyso­ko­ka­lo­rycz­nej diety i zmniej­szo­nego wydat­ko­wa­nia ener­gii oty­łość ma także zło­żone podłoże gene­tyczne. Mimo wszystko osoby, które są nosi­cie­lami genu FTO są prze­cięt­nie otyli, zale­d­wie kilka kilo­gra­mów w sto­sunku do śred­niej.  FTO gen odchudzaniePoza tym osoby bio­rące udział w stu­diach nie mają pro­blemu z chud­nię­ciem podob­nie jak osoby bez FTO. Zostały one pod­dane róż­nego rodzaju die­tom, wysił­kowi fizycz­nemu i środ­kom far­ma­ko­lo­gicz­nym. Bada­nia stwier­dziły, że osoby te nie mają pro­blemu ze schud­nię­ciem, bez róż­nicy czy są nosi­cie­lami jed­nej czy dwóch kopii genu, podob­nie jak osoby z nadwagą lecz pozba­wione FTO. Jedyną róż­nicą jest to w jakim śro­do­wi­sku one żyją i jak wygląda ich codzienna dieta. Obser­wa­cja ta pro­wa­dzi do zało­że­nia, że nasze życie nie jest uza­leż­nione wyłącz­nie od genów ale od śro­do­wi­ska w jakim żyjemy. W przy­padku nadwagi wpływ śro­do­wi­ska jak mała akty­wość fizyczna i dieta wyso­ko­wę­glo­wo­da­nowa czy dieta wyso­ko­ka­lo­ryczna ma duże zna­cze­nie. Życie jest spra­wie­dliwe ale trzeba do niego mądrze podejść! Zacho­wa­nie wagi dla jed­nych jest drob­nostką, a dla dru­gich życio­wym pro­ble­mem. Osoby z nadwagą lub ze skłonnościami do nadwagi muszą pra­co­wać i wie­dzieć wię­cej aby jej się pozbyć.

Edu­ka­cja jest ważna we wszyst­kich dzie­dzi­nach. Nadwaga też jej wymaga. Dla­tego już dzisiaj dołącz do nas i zoba­cz jak zmieni się Twoje życie.

Naj­ła­twiej zrzu­cić wszystko na geny. Naj­go­rzej jed­nak jest oszu­ki­wać samego sie­bie! Roz­pocz­nij nowe i zdrow­sze życie z LCHF. Dzi­siaj jesteś szczę­śliw­cem, bo tra­fi­łeś na naszą stronę! My pomo­żemy Ci schud­nąć i zacho­wać nową zdrową wagę.

Źródło:

  1. https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/view/25982 – Wpływ polimorfizmów genu FTO na ryzyko otyłości
  2. https://www.theguardian.com/society/2016/sep/20/obesity-gene-weight-loss-gain-study-diet – Obesity gene no barier to weight loss, study shows
  3. http://www.bmj.com/content/354/bmj.i4707 – FTO genotype and weight loss: systematic review and meta-anallysis of 9563 individual participant data from eight randomised controlled trials

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze