piątek, 14 czerwca, 2024
Strona głównaOdżywianieProdukty bez węglowodanów

Produkty bez węglowodanów

Czy Wiesz że

Zdrowe odży­wia­nie i pro­dukty bez węglo­wo­da­nów pro­wa­dzą nie tylko do utraty wagi ale rów­nież do lep­szego samo­po­czu­cia. To, że poma­rań­cze zawie­rają dużo wita­miny C wie­dzą o tym pra­wie wszy­scy. Ale poma­rań­cze zawie­rają rów­nież dużo cukru, który podnosi poziom glu­kozy we krwi i zwięk­sza wydzie­la­nie insu­liny. Dużo wita­min i mię­dzy innymi wita­miny C znaj­dzie­cie w ogól­nie spo­ży­wa­nych warzy­wach jak bro­kuły, kala­fior, cuki­nia, kapu­sta czy szpa­ragi. Te warzywa są zde­cy­do­wa­nie lep­szą alter­na­tywą dla zdro­wia, ze względu na małą zawar­tość węglo­wo­da­nów. Łącząc je i pro­dukty bez węglo­wo­da­nów otrzy­ma­cie jadło­spis, na który skła­dają się wyso­ko­ener­ge­tyczne i nisko­wę­glo­wo­da­nowe posiłki.

Nie każdy nato­miast wie, że pestki malin mają wła­ści­wo­ści anty­ra­kowe, błon­nik polep­sza tra­wie­nie, warzywa kapustne zawie­rają bar­dzo mało węglo­wo­da­nów, awo­kado jest źró­dłem zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych, a szpa­ragi zawie­rają dużo kwasu folio­wego. Sto­su­jąc odpo­wied­nią dietę można naprawdę wyzdro­wieć!

Poni­żej przed­sta­wi­li­śmy pro­dukty bez węglo­wo­da­nów i pro­dukty, które zawie­rają ich bar­dzo mało. Są to pro­dukty ogól­nie dostępne, które warto dodać do codzien­nej diety, nie tylko ze względu na wła­ści­wo­ści odchu­dza­jące ale rów­nież na poprawę zdro­wia.

Pro­dukty bez węglo­wo­da­nów

Dieta w 100% bez­wę­glo­wo­da­nowa nie ist­nieje. Węglo­wo­dany można zna­leźć w naj­bar­dziej zadzi­wia­ją­cych pro­duk­tach, co spra­wia trud­no­ści z ich wyklu­cze­niem z codzien­nej diety. Są jed­nak pro­dukty bez węglo­wo­da­nów, do któ­rych należą jajka, mięso, drób i ryby. To są jedyne pro­dukty bez węglo­wo­da­nów, które można jeść w dowol­nej ilo­ści będąc na lchf die­cie czyli die­cie bez­wę­glo­wo­da­no­wej.

Warzywa kapu­sto­wate

Warzywa kapu­sto­wate to warzywa z bar­dzo niską zawar­to­ścią węglo­wo­da­nów. Są bogate w wita­minę C, która zapo­biega prze­zię­bie­niom. Do nich należą bro­kuły, bru­kwia, cuki­nia, jar­muż, wszyst­kie rodzaje kapust, kala­fior, kala­repa i wiele innych. Oprócz niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów są to warzywa, które przy­spie­szają tra­wie­nie ze względu na bogac­two błon­nika. Błon­nik popra­wia pery­stal­tykę jelit. Ponie­waż nie jest wch­ła­niany przez układ pokar­mowy nie podnosi poziomu glu­kozy we krwi. Mało tego, dużo błon­nika w die­cie zaspo­kaja głód na długo. Warzywa kapustne można poda­wać do mięsa i ryb i w ten spo­sób wyeli­mi­no­wać ziem­niaki, maka­ron i inne wysokowęglo­wo­da­nowe pro­dukty.

Awo­kado

Awo­kado jest przy­ja­cie­lem serca. Zawiera nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe, które pozy­tyw­nie wpły­wają na roz­kład tkanki tłusz­czowej. Magnez, potas i wita­mina E zawarte w awo­kado sku­tecz­nie chro­nią serce. Awo­kado zawiera rów­nież bar­dzo mało węglo­wo­da­nów zale­d­wie 2 gramy i aż bli­sko 7 gra­mów błon­nika.

Niskowęglo­wo­da­nowe owoce

Trudno o nisko­wę­glo­wo­da­nowe owoce ale takie jak jagody i maliny można jeść na die­cie bez­wę­glo­wo­da­no­wej oczy­wi­ście z umia­rem. Jagody zawie­rają 6 gra­mów węglo­wo­da­nów ale rów­nież 3 gramy błon­nika. Ponadto znaj­duje się w nich sporo wita­min jak A i C. Jagody sta­bi­li­zują poziom cukru we krwi.

Maliny zawie­rają jesz­cze mniej węglo­wo­da­nów niż jagody, około 4 gra­mów. Poza tym mają rów­nież sporo zdro­wego błon­nika i mnó­stwo mine­ra­łów. To pestki malin są bogate w błon­nik i zapo­biegają rakowi jelita. Maliny mają anty­za­palne wła­ści­wo­ści jak rów­nież wła­ści­wo­ści roz­kur­cza­jące. Wpły­wają pozy­tyw­nie na pracę jelita. Pestki malin nie pod­le­gają tra­wie­niu, ale za to sku­tecz­nie wspo­ma­gają usu­wa­nie z orga­ni­zmu nie­stra­wio­nych resz­tek pokar­mowych.

Pamię­taj, że stan Two­jego zdro­wia ści­śle zależy od diety i ilo­ści spo­ży­wa­nych pro­duk­tów bez węglo­wo­da­nów mają­cych na nią wpływ.

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze