Produkty bez węglowodanów

Produkty bez węglowodanów

Czy Wiesz że

Zdrowe odży­wia­nie i pro­dukty bez węglo­wo­da­nów pro­wa­dzą nie tylko do utraty wagi ale rów­nież do lep­szego samo­po­czu­cia. To, że poma­rań­cze zawie­rają dużo wita­miny C wie­dzą o tym pra­wie wszy­scy. Ale poma­rań­cze zawie­rają rów­nież dużo cukru, który podnosi poziom glu­kozy we krwi i zwięk­sza wydzie­la­nie insu­liny. Dużo wita­min i mię­dzy innymi wita­miny C znaj­dzie­cie w ogól­nie spo­ży­wa­nych warzy­wach jak bro­kuły, kala­fior, cuki­nia, kapu­sta czy szpa­ragi. Te warzywa są zde­cy­do­wa­nie lep­szą alter­na­tywą dla zdro­wia, ze względu na małą zawar­tość węglo­wo­da­nów. Łącząc je i pro­dukty bez węglo­wo­da­nów otrzy­ma­cie jadło­spis, na który skła­dają się wyso­ko­ener­ge­tyczne i nisko­wę­glo­wo­da­nowe posiłki.

Nie każdy nato­miast wie, że pestki malin mają wła­ści­wo­ści anty­ra­kowe, błon­nik polep­sza tra­wie­nie, warzywa kapustne zawie­rają bar­dzo mało węglo­wo­da­nów, awo­kado jest źró­dłem zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych, a szpa­ragi zawie­rają dużo kwasu folio­wego. Sto­su­jąc odpo­wied­nią dietę można naprawdę wyzdro­wieć!

Poni­żej przed­sta­wi­li­śmy pro­dukty bez węglo­wo­da­nów i pro­dukty, które zawie­rają ich bar­dzo mało. Są to pro­dukty ogól­nie dostępne, które warto dodać do codzien­nej diety, nie tylko ze względu na wła­ści­wo­ści odchu­dza­jące ale rów­nież na poprawę zdro­wia.

Pro­dukty bez węglo­wo­da­nów

Dieta w 100% bez­wę­glo­wo­da­nowa nie ist­nieje. Węglo­wo­dany można zna­leźć w naj­bar­dziej zadzi­wia­ją­cych pro­duk­tach, co spra­wia trud­no­ści z ich wyklu­cze­niem z codzien­nej diety. Są jed­nak pro­dukty bez węglo­wo­da­nów, do któ­rych należą jajka, mięso, drób i ryby. To są jedyne pro­dukty bez węglo­wo­da­nów, które można jeść w dowol­nej ilo­ści będąc na lchf die­cie czyli die­cie bez­wę­glo­wo­da­no­wej.

Warzywa kapu­sto­wate

Warzywa kapu­sto­wate to warzywa z bar­dzo niską zawar­to­ścią węglo­wo­da­nów. Są bogate w wita­minę C, która zapo­biega prze­zię­bie­niom. Do nich należą bro­kuły, bru­kwia, cuki­nia, jar­muż, wszyst­kie rodzaje kapust, kala­fior, kala­repa i wiele innych. Oprócz niskiej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów są to warzywa, które przy­spie­szają tra­wie­nie ze względu na bogac­two błon­nika. Błon­nik popra­wia pery­stal­tykę jelit. Ponie­waż nie jest wch­ła­niany przez układ pokar­mowy nie podnosi poziomu glu­kozy we krwi. Mało tego, dużo błon­nika w die­cie zaspo­kaja głód na długo. Warzywa kapustne można poda­wać do mięsa i ryb i w ten spo­sób wyeli­mi­no­wać ziem­niaki, maka­ron i inne wysokowęglo­wo­da­nowe pro­dukty.

Awo­kado

Awo­kado jest przy­ja­cie­lem serca. Zawiera nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe, które pozy­tyw­nie wpły­wają na roz­kład tkanki tłusz­czowej. Magnez, potas i wita­mina E zawarte w awo­kado sku­tecz­nie chro­nią serce. Awo­kado zawiera rów­nież bar­dzo mało węglo­wo­da­nów zale­d­wie 2 gramy i aż bli­sko 7 gra­mów błon­nika.

Niskowęglo­wo­da­nowe owoce

Trudno o nisko­wę­glo­wo­da­nowe owoce ale takie jak jagody i maliny można jeść na die­cie bez­wę­glo­wo­da­no­wej oczy­wi­ście z umia­rem. Jagody zawie­rają 6 gra­mów węglo­wo­da­nów ale rów­nież 3 gramy błon­nika. Ponadto znaj­duje się w nich sporo wita­min jak A i C. Jagody sta­bi­li­zują poziom cukru we krwi.

Maliny zawie­rają jesz­cze mniej węglo­wo­da­nów niż jagody, około 4 gra­mów. Poza tym mają rów­nież sporo zdro­wego błon­nika i mnó­stwo mine­ra­łów. To pestki malin są bogate w błon­nik i zapo­biegają rakowi jelita. Maliny mają anty­za­palne wła­ści­wo­ści jak rów­nież wła­ści­wo­ści roz­kur­cza­jące. Wpły­wają pozy­tyw­nie na pracę jelita. Pestki malin nie pod­le­gają tra­wie­niu, ale za to sku­tecz­nie wspo­ma­gają usu­wa­nie z orga­ni­zmu nie­stra­wio­nych resz­tek pokar­mowych.

Pamię­taj, że stan Two­jego zdro­wia ści­śle zależy od diety i ilo­ści spo­ży­wa­nych pro­duk­tów bez węglo­wo­da­nów mają­cych na nią wpływ.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here