środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaLCHFDieta bez głodu - odchudzanie bez wyrzeczeń

Dieta bez głodu – odchudzanie bez wyrzeczeń

LCHF – Low Carb High Fat to dieta bez głodu. LCHF ozna­cza jedze­nie mini­mal­nej ilo­ści węglo­wo­da­nów (cukrów i skrobi) oraz więk­szej ilo­ści war­to­ścio­wego tłusz­czu. Bez ogra­ni­czeń można jeść w zasa­dzie wszyst­kie ulu­bione pro­dukty i posiłki, przy­go­to­wane w wer­sji lchf, tra­cąc na wadze, utrzy­mu­jąc szczu­płą syl­wetkę i cie­sząc się zdro­wiem.

Dieta bez głodu

LCHF to dieta bez głodu i odchu­dza­nie bez wyrze­czeń. To prawda. Pra­wie wszyst­kie tra­dy­cyjne prze­pisy na ulu­bione potrawy, pie­czywo czy wypieki można prze­kształ­cić w taki spo­sób aby odpo­wia­dały one wymo­gom diety oraz były smaczne i łatwe w przy­go­to­wa­niu. W lchf i keto prze­pi­sach znaj­dzie­cie mnó­stwo pro­po­zy­cji na zdrowe nisko­wę­glo­wo­da­nowe potrawy, które sku­tecz­nie zaspo­koją głód i umoż­li­wią zdrowe odchu­dza­nie z przy­jem­no­ścią. Każdy prze­pis opa­trzony jest war­to­ścią ener­ge­tyczną. W ten spo­sób można śle­dzić bez pro­blemu ile tłusz­czu, białka i węglo­wo­da­nów zawie­rają spo­żyte posiłki.

Dieta bez głodu to dieta bez wyrze­czeń

Nie­wąt­pli­wie do ulu­bio­nych dań należą nale­śniki. Tra­dy­cyjne nale­śniki zawie­rają glu­ten i mnó­stwo węglo­wo­da­nów. My pro­po­nu­jemy pyszne nale­śniki lchf bez glu­tenu i bez mąki. LCHF nale­śniki sycą na długo i utrzy­mują glu­kozę we krwi na sta­łym pozio­mie.

Pro­ste nale­śniki z serem w wer­sji nisko­wę­glo­wo­da­nowej można przy­go­to­wać w 15 minut. Cia­sto nale­śni­kowe wymaga jedy­nie 3 skład­ni­ków, zawiera zni­komą ilość węglo­wo­da­nów, dużo tłusz­czu, białka i błon­nika. Nale­śniki są łatwe w przy­go­to­wa­niu i bar­dzo syte.

Dieta bez głodu – tłu­sto i zdrowo

Węglo­wo­dany choć nisko­ka­lo­ryczne w porów­na­niu do tłusz­czów powo­dują jed­nak tycie ze względu na ich szyb­kie uwal­nia­nie do krwio­obiegu. Szybko tra­wione węglo­wo­dany tuczą, bo nadwyżka ener­gii maga­zy­no­wana jest w postaci tkanki tłusz­czo­wej. Dieta bez głodu ogra­ni­cza spo­ży­cie węglo­wo­da­nów na korzyść tłusz­czów. W niej liczy się pocho­dze­nie kalo­rii, a nie ilość spo­ży­tych kalo­rii. Dieta bez głodu speł­nia w pełni ocze­ki­wa­nia osób, które pra­gną schud­nąć bez głodu i wyrze­czeń. Jedze­nie tłusz­czów zaspo­kaja głód i wspo­maga meta­bo­lizm tłusz­czów co dla nie­któ­rych wydaje się bar­dzo dziwne i wręcz nie do przy­ję­cia. To prawda, że tłusz­cze wspo­magają tra­wie­nie innych tłusz­czów, a to dla­tego, bo potrzeba bar­dzo dużo ener­gii na ich prze­kształ­ce­nie. 1 gram tłusz­czu to około 9 kcal. Jeśli więc posi­łek składa się ze 100 gra­mów tłusz­czu to oczy­wi­ste jest, że potrzeba 900 kalo­rii aby ten tłuszcz strawić. Skąd wziąć taką ilość energii? Oczywiście z depozytu tłuszczu jakim jest tkanka tłuszczowa. Tra­wie­nie tłusz­czów prze­biega wolno przez co głód jest zaspo­ko­jony na bar­dzo długo. Cza­sami wystarczą tyko dwa albo i jeden posi­łek dziennie aby zaspo­koić głód. Nie na darmo dieta bez głodu nazywa się dietę wysokotłuszczową.

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze