Dieta bez głodu – odchudzanie bez wyrzeczeń

dieta bez głodu

LCHF – Low Carb High Fat to dieta bez głodu. LCHF ozna­cza jedze­nie mini­mal­nej ilo­ści węglo­wo­da­nów (cukrów i skrobi) oraz więk­szej ilo­ści war­to­ścio­wego tłusz­czu. Bez ogra­ni­czeń można jeść w zasa­dzie wszyst­kie ulu­bione pro­dukty i posiłki, przy­go­to­wane w wer­sji lchf, tra­cąc na wadze, utrzy­mu­jąc szczu­płą syl­wetkę i cie­sząc się zdro­wiem.

Dieta bez głodu

LCHF to dieta bez głodu i odchu­dza­nie bez wyrze­czeń. To prawda. Pra­wie wszyst­kie tra­dy­cyjne prze­pisy na ulu­bione potrawy, pie­czywo czy wypieki można prze­kształ­cić w taki spo­sób aby odpo­wia­dały one wymo­gom diety oraz były smaczne i łatwe w przy­go­to­wa­niu. W lchf i keto prze­pi­sach znaj­dzie­cie mnó­stwo pro­po­zy­cji na zdrowe nisko­wę­glo­wo­da­nowe potrawy, które sku­tecz­nie zaspo­koją głód i umoż­li­wią zdrowe odchu­dza­nie z przy­jem­no­ścią. Każdy prze­pis opa­trzony jest war­to­ścią ener­ge­tyczną. W ten spo­sób można śle­dzić bez pro­blemu ile tłusz­czu, białka i węglo­wo­da­nów zawie­rają spo­żyte posiłki.

Dieta bez głodu to dieta bez wyrze­czeń

Nie­wąt­pli­wie do ulu­bio­nych dań należą nale­śniki. Tra­dy­cyjne nale­śniki zawie­rają glu­ten i mnó­stwo węglo­wo­da­nów. My pro­po­nu­jemy pyszne nale­śniki lchf bez glu­tenu i bez mąki. LCHF nale­śniki sycą na długo i utrzy­mują glu­kozę we krwi na sta­łym pozio­mie.

Pro­ste nale­śniki z serem w wer­sji nisko­wę­glo­wo­da­nowej można przy­go­to­wać w 15 minut. Cia­sto nale­śni­kowe wymaga jedy­nie 3 skład­ni­ków, zawiera zni­komą ilość węglo­wo­da­nów, dużo tłusz­czu, białka i błon­nika. Nale­śniki są łatwe w przy­go­to­wa­niu i bar­dzo syte.

Dieta bez głodu – tłu­sto i zdrowo

Węglo­wo­dany choć nisko­ka­lo­ryczne w porów­na­niu do tłusz­czów powo­dują jed­nak tycie ze względu na ich szyb­kie uwal­nia­nie do krwio­obiegu. Szybko tra­wione węglo­wo­dany tuczą, bo nadwyżka ener­gii maga­zy­no­wana jest w postaci tkanki tłusz­czo­wej. Dieta bez głodu ogra­ni­cza spo­ży­cie węglo­wo­da­nów na korzyść tłusz­czów. W niej liczy się pocho­dze­nie kalo­rii, a nie ilość spo­ży­tych kalo­rii. Dieta bez głodu speł­nia w pełni ocze­ki­wa­nia osób, które pra­gną schud­nąć bez głodu i wyrze­czeń. Jedze­nie tłusz­czów zaspo­kaja głód i wspo­maga meta­bo­lizm tłusz­czów co dla nie­któ­rych wydaje się bar­dzo dziwne i wręcz nie do przy­ję­cia. To prawda, że tłusz­cze wspo­magają tra­wie­nie innych tłusz­czów, a to dla­tego, bo potrzeba bar­dzo dużo ener­gii na ich prze­kształ­ce­nie. 1 gram tłusz­czu to około 9 kcal. Jeśli więc posi­łek składa się ze 100 gra­mów tłusz­czu to oczy­wi­ste jest, że potrzeba 900 kalo­rii aby ten tłuszcz strawić. Skąd wziąć taką ilość energii? Oczywiście z depozytu tłuszczu jakim jest tkanka tłuszczowa. Tra­wie­nie tłusz­czów prze­biega wolno przez co głód jest zaspo­ko­jony na bar­dzo długo. Cza­sami wystarczą tyko dwa albo i jeden posi­łek dziennie aby zaspo­koić głód. Nie na darmo dieta bez głodu nazywa się dietę wysokotłuszczową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here