poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona głównaOdchudzanieJak schudnąć w wakacje?

Jak schudnąć w wakacje?

Waka­cje i odchu­dza­nie latem to raczej nie­moż­liwa kom­bi­na­cja dla więk­szo­ści ludzi. Na ogół wszy­scy odchu­dzają się na waka­cje, a pod­czas waka­cji pozwa­lają sobie na praw­dziwe uczty. Zre­zy­gno­wa­nie z diety pod­czas waka­cji może dopro­wa­dzić do dużej nadwagi, zwłasz­cza jeśli odchu­dzamy się jojo. Ale jest na to rada, dieta lchf.

Jak schudnąć w wakacje

LCHF nie wymaga poświę­ce­nia i prak­tycz­nie można jeść wszystko zwłasz­cza zwłasz­cza na gril­lo­wych spo­tka­niach. Nisko­wę­glo­wo­da­nowe warzywa, owoce, soczy­ste mięsa i ryby z grilla pozwolą zacho­wać smu­kłą syl­wetkę bez wyrze­czeń. Pra­wie! Jedynym wyrze­cze­niem są węglo­wo­dany. Wyeliminowanie chleba, kasz, ryżu i ziem­nia­ków z codzien­nej die­ty to łatwa droga do zacho­wa­nia wagi pod­czas waka­cji, a nawet jej spadku!

Grill party w stylu LCHF

Będąc na die­cie lchf można cie­szyć się wyso­ko­tłu­szczo­wym jedze­niem z grilla i wciąż zacho­wać pła­ski brzuch, tak twier­dzi Cathrine Schück w swo­jej książce „LCHF to go”. Smaczne potrawy z grilla w postaci ryb, mięsa i dro­biu podane z zio­ło­wym masłem pozwolą zacho­wać smu­kłą syl­wetkę nie tylko przez całe lato ale przez całe życie. Jed­nakże trzeba wystrze­gać się węglo­wo­da­nów i alko­holu, głów­nie piwa, pisze Cathrine Schück. Restryk­cja węglo­wo­da­nów pro­wa­dzi do spadku wagi od dwóch do czte­rech kilo­gra­mów w ciągu mie­siąca bez tre­ningu! Jeśli jeste­ście fizycz­nie mało aktywni to lchf jest naj­lep­szą dietą na schud­nię­cie. Tre­ning polep­sza kon­dy­cję ale nie jest główną przy­czyną chud­nię­cia. Prawidłowa dieta gwarantuje zdrowe odchudzanie, które tak naprawdę z czasem będzie twoim stylem życia. Taka jest natura lchf diety. LCHF to dieta bez diety.

GBP czy tłuste jedzenie?

Wiele ludzi z nadwagą pod­daje się ope­ra­cji Gastric by-pass (GBP). Czyż nie lepiej zmie­nić styl życia na LCHF i unik­nąć tak poważ­nej ope­ra­cji? Wiele osób po ope­ra­cji czuje się eufo­rycz­nie. Ludzie chudną, a potem znowu popa­dają w złe nawyki. Czy było warto? Czyż nie lepiej zre­zy­gno­wać z węglo­wo­da­nów na korzyść tłusz­czu i białka, schud­nąć bez wyrzeczeń i zacho­wać wagę? Pew­nie, że tak! Grillowanie z przy­ja­ciółmi nie jest pro­ble­mem. Wszystko zależy od Two­jego wyboru. Pamię­taj, że bez ogra­ni­czeń możesz jeść w zasa­dzie wszyst­kie pro­dukty, oczy­wi­ście mowa tu o tłusz­czach i biał­kach. Są to zdrowe nawyki żywieniowe, do których łatwo się dostosować. Twój cel, schudnąć do wakacji stanie się w rzeczywistości Twoim nowym stylem życia.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze