poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Strona głównaLCHFDieta na redukcję tkanki tłuszczowej

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej

Dieta keto­ge­niczna to dieta na redukcję tkanki tłuszczowej Jaka jest róż­nica mię­dzy dietą keto­ge­niczną, a dietą LCHF? Co to jest makros? Dieta keto­ge­niczna to restryk­cyjna dieta wyso­ko­tłusz­czowa podob­nie jak dieta LCHF. Dieta keto­ge­niczna i dieta LCHF to dwa sche­maty żywie­nia na reduk­cję zbęd­nych kilo­gra­mów, róż­niące się ilo­ścią makro­ele­men­tów. Sche­maty żywie­niowe powinny być dosto­so­wane do aktu­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści osoby na die­cie. Jeśli celem jest inten­sywne i zdrowe odchu­dza­nie lepiej wybrać dietę ketogeniczną (ketogenną).

Róż­nica mię­dzy LCHF dietą a dietą keto­ge­niczną

Dla zacho­wa­nia wagi i poprawy stanu zdro­wia dieta LCHF jest pro­stą do zasto­so­wa­nia alter­na­tywą. Dieta LCHF zawiera wię­cej węglo­wo­da­nów. Różne źró­dła podają mak­sy­malną ilość węglo­wo­da­nów nawet do 150 gra­mów dziennie. Nasze sche­ma­ty żyw­no­ścio­we zawierają mniej węglowodanów przez co są bardziej wydajne. Pro­por­cje makro­ele­men­tów zależą jed­nak od wagi i aktyw­no­ści fizycz­nej osoby. Jeśli celem jest zrzu­ce­nie kilku kilo­gra­mów, LCHF dieta z odpo­wied­nią ilością makro­ele­men­tów w zupeł­no­ści wystar­czy zwłasz­cza w połą­cze­niu z tre­nin­giem.

Dieta keto­ge­niczna to również dieta wyso­ko­tłusz­czowa. Pod­czas diety keto­ge­nicz­nej docho­dzi do super reduk­cji tłusz­czu i two­rze­nia ciał keto­no­wych, które stają się nowym źró­dłem ener­gii w miej­sce węglo­wo­da­nów. Adap­ta­cja do ketozy obja­wia się stę­że­niem keto­nów we krwi w gra­ni­cach 1,5–3mmo­l/l. W die­cie keto­ge­nicz­nej co jeść i chud­nąć ma ogromne znaczenie, a samo spo­ży­wa­nie pro­duk­tów węglo­wo­da­no­wych jest ogra­ni­czone do mini­mum. Głów­nym źró­dłem ener­gii są tłusz­cze wie­lo­nie­na­sy­cone z zacho­wa­niem rów­no­wagi mię­dzy kwa­sami tłusz­czo­wymi omega-3 i omega-6 jak rów­nież tłusz­cze nasy­cone z naci­skiem na tłusz­cze pocho­dze­nia zwie­rzę­cego jak masło i jaja.

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej – dieta ketogeniczna

Dieta keto­ge­niczna to bar­dzo restryk­cyjna dieta, która gwa­ran­tuje wspa­niałe efekty jak poprawę zdro­wia, samo­po­czu­cia, lep­szą rege­ne­ra­cją i utratę opor­nego tłusz­czu. Trzeba jed­nak wie­dzieć co jeść na die­cie i koniecz­nie ją prze­strze­gać. Dietę należy prze­pro­wa­dzić z roz­wagą.

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej nie bierze pod uwagę liczenie kalo­rii a jedy­nie ich pocho­dze­nie. Stąd diety nisko­wę­glo­wo­da­nowe zwane są die­tami makros, bo pomijają tra­dy­cyjne licze­nie kalo­rii. Makra to makro­skład­niki, na które skła­dają się trzy główne skład­niki odżyw­cze: białka, tłusz­cze i węglo­wo­dany. Zawar­tość makro­skład­ni­ków w spo­ży­wa­nych pokar­mach zależy oczy­wi­ście od rodzaju diety i celów z nią zwią­za­nych. Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej ma z góry usta­lone normy, a więc zamiast licze­nia kalo­rii trzeba mieć kon­trolę nad makro­skład­ni­kami.

Jak obli­czyć ilość tłusz­czów, białka i węglo­wo­da­nów, aby uzy­skać pozy­tywne efekty na die­cie?

Dieta na redukcję tkanki tłuszczowej czyli dieta keto­ge­niczna powi­nna zawie­rać odpo­wied­nie pro­por­cje makro­ele­men­tów. Naj­le­piej aby war­tość dzien­nego spo­ży­cia węglo­wo­da­nów nie prze­kra­czała 20 gra­mów. Oczy­wi­ście wszystko zależy od dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie. Niech to będzie 1600 kcal. Jakie więc będą to pro­por­cje znaj­dzie­cie poni­żej.

70% x 1600 ÷ 9 = 124,44 g tłusz­czu

25% x 1600 ÷ 4 = 100 g białka

5% x 1600 ÷ 4 = 20 g węglo­wo­da­nów

Te dane nie muszą być aż tak dokładne ale ponie­waż doty­czą diety keto­ge­nicz­nej należy szcze­gólną uwagę zwró­cić na węglo­wo­dany i nie prze­kro­czyć dzien­nej dawki 20 gra­mów. Białko i tłusz­cze na ogół nie spra­wiają pro­blemu. Spełniając te warunki dieta na redukcję tkanki tłuszczowej będzie sukcesem w walce ze zbędnymi kilogramami.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze