środa, 22 maja, 2024
Strona głównaOdchudzanie15 powo­dów, dla któ­rych nie tra­cisz wagi na die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej.

15 powo­dów, dla któ­rych nie tra­cisz wagi na die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej.

Dlaczego nie chudniesz na diecie niskowęglowodanowej?

Diety nisko­wę­glo­wo­da­nowe jak lchf dieta i dieta keto­ge­niczna są bar­dzo sku­teczne. Jest to nie­za­prze­czalny fakt naukowy. Jak w przy­padku każ­dej diety tak i w die­cie nisko­wę­glo­wo­da­no­wej cza­sami nastę­puje zaha­mo­wa­nie spadku wagi zanim osią­gnie się pożą­daną wagę.

Oto 15 możliwych powodów, dla których nie tracisz wagi na diecie niskowęglowodanowej:

1. Tra­cisz tłuszcz ale po pro­stu tego nie widzisz

Utrata masy ciała nie jest funk­cją liniową. Są dni kiedy waga spada szybko i takie dni, kiedy ten spa­dek jest zaha­mo­wany, a waga nawet się podnosi. Nie ozna­cza to, że dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa nie działa. Spa­dek wagi następujący w pierw­szych tygo­dniach diety, u więk­szo­ści osób zwią­zany jest głów­nie z utra­tą ­wody. Po począt­ko­wej fazie odchu­dza­nia nastę­puje znaczne jego zwol­nie­nie. Oczy­wi­ście, utrata wagi to nie to samo co utrata tłusz­czu. Tłuszcz jest lżej­szy ale zaj­muje wię­cej miej­sca. Przy­ra­sta­jaca tkanka mię­śniowa jest nato­miast cięż­sza ale zaj­muje mniej miej­sca. Codzienne waże­nie może tylko znie­chę­cić do dal­szego odchu­dza­nia. Naj­le­piej zamiast waże­nia mie­rzyć swoje postępy. Do tego celu wystar­czy użyc zwy­klej miary kra­wiec­kiej, aby zmie­rzyć obwód talii, bio­der i ud. Można rów­nież robić zdję­cia i w ten spo­sób doku­men­to­wać swoje postępy w odchu­dza­niu. Naj­lep­szym dowo­dem na to, że się traci tłuszcz są ubra­niu, które stają się coraz luź­niej­sze

2. Jesz za dużo węglo­wo­da­nów

Niek­tóre osoby są bar­dziej wraż­liwe na węglo­wo­dany i muszę pod­cho­dzić do nich bar­dziej restryk­cyj­nie. Dzienna dawka węglo­wo­da­nów nie powinna być wyż­sza niż 50 gra­mów. Należy zwró­cić uwagę na to co się je i być może wyklu­czyć nadmiar owo­ców. Owoce można wtedy zastą­pić więk­szą ilo­ścią tłusz­czu, białka i zie­lo­nych warzyw liścia­stych. Aby się upew­nić, że węglo­wo­dany sta­no­wią tylko 5% dzienne spo­ży­cia naj­le­piej zapi­sy­wać wszystko co się je lub dokład­nie spo­rzą­dzać posiłki według planu diety, który można zaku­pić tutaj.

3. Za bar­dzo się stre­su­jesz

Nie­stety nie zawsze wystar­czy jeść zdrowo i tre­no­wać. Stres pobu­dza hor­mony stresu jak kor­ty­zol, który utrud­nia odchu­dza­nie. Prze­wle­kłe wydzie­la­nie kor­ty­zolu zwięk­sza ape­tyt. Warto więc zapa­no­wać nad stre­sem za pomocą medy­ta­cji i głę­bo­kiego odde­chu, a przede wszyst­kim prze­stać prze­by­wać w śro­do­wi­sku, które powo­duje stres.

4. Jesz za dużo prze­two­rzo­nej żyw­no­ści

Dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa to coś wię­cej niż tylko obni­że­nie spo­ży­cia węglo­wo­da­nów. Węglo­wo­dany należy zastą­pić peł­no­war­to­ścio­wymi pokar­mami, boga­tymi w tłuszcz i białko. Dieta oparta na mię­sie, rybach, jaj­kach, zie­lo­nych warzy­wach i zdro­wych kwa­sach tłusz­czo­wych zapewni efek­tywne odchu­dza­nie.

5. Za dużo orze­chów w die­cie

Orze­chy to nie­wąt­pli­wie zdrowa prze­ką­ska. Zawie­rają bar­dzo dużo zdro­wych kwa­sów tłusz­czo­wych i dużo białka. 100 g orze­chów to sta­nowi około 80 % tłusz­czu. Niek­tóre orze­chy zawie­rają jed­nak sporo węglo­wo­da­nów. Należy więc je trak­to­wać jako prze­ką­skę, jeść po kilka dzien­nie i wybie­rać te, które mają naj­mniej cukru jak maka­da­mia czy peka­nowce.

6. Brak wystar­cza­ją­cej ilo­ści snu

Sen jest nie­zwy­kle ważny dla ogól­nego stanu zdro­wia, a bada­nia poka­zują, że brak snu kore­luje z przy­ro­stem masy ciała i oty­ło­ścią. Tre­ning i dobre jedze­nie nie wystar­czą jeśli wystę­puje defi­cyt snu. Pro­blemy ze snem mają różne przy­czyny. Jeśli ktoś pije zbyt dużo kawy, powi­nien ją pić tylko do połu­dnia, aby popra­wić jakość snu. Spo­czy­nek w kom­plet­nej ciem­no­ści relak­suje orga­nizm o wiele szyb­ciej i powo­duje, że ten zapada w sen. Alko­hol i tre­ning o póź­nej porze utrud­niają zaśnię­cie. Lepiej więc tre­no­wać rano i nie prze­sa­dzać z alko­ho­lem wie­czo­rami. Warto się zre­lak­so­wać czymś innym jak np. czy­ta­niem książki. Dobrze jest cho­dzić spać regu­lar­nie, bo orga­nizm szybko przy­zwy­czaja się do jed­nej pory snu.

7. Za dużo prze­two­rów mlecz­nych

Mleko i jego prze­twory mogą powo­do­wać pro­blemy ze schud­nię­ciem. Obok białka mleko zawiera rów­nież cukier, który podnosi poziom insu­liny we krwi. Rów­nież białko z nabiału może wpły­wać na zwięk­szoną pro­duk­cję insu­liny i hamo­wa­nie spa­la­nia tłusz­czu. Warto więc przez jakiś czas zre­zy­gno­wać z mleka, jogurtu i śmie­tany, aby usta­lić jak reaguje orga­nizm. Masło, cho­ciaż jest pro­duk­tem pocho­dze­nia mlecz­nego to jed­nak zawiera bar­dzo mało białka i nie przy­spa­rza żad­nych pro­ble­mów w odchu­dza­niu.

8. Tre­ning a odchu­dza­nie

Będąc na die­cie lchf można schud­nąć bez tre­ningu. Tre­ning to nie narzę­dzie do nadmier­nego spa­la­nia kalo­rii przy ich ogra­ni­cze­niu w die­cie. Tre­ning powi­nien spra­wiać przy­jem­ność. Prawdą jest jed­nak, że pra­wi­dłowo dobrany tre­ning wspo­maga meta­bo­lizm, zwięk­sza masę mię­śni i popra­wia ogólne samo­po­czu­cie. Tre­ning regu­luje i sta­bi­li­zuje wydzie­la­nie hor­mo­nów, głów­nie hor­monu wzro­stu. Dzienny wysi­łek fizyczny w postaci spa­ceru czy nawet domowe porządki to por­cja ruchu, która wiele zna­czy dla zdro­wia i odchu­dza­nia.

9. Jesz za dużo” zdro­wych cukrów”

Nie ma cze­goś takiego jak zdrowe cukry! Cukier koko­sowy czy mniej rafi­no­wany brą­zowy cukier to jed­nak cukry. Nawet miód i syrop z agawy to potężna dawka węglo­wo­da­nów. Cukier należy wyklu­czyć z diety, bo hamuje odchu­dza­nie. Żaden tre­ning nie pomoże jeśli dieta zawiera tylko węglo­wo­dany. Więc co uży­wać zamiast cukru? Na rynku jest wiele dobrych sło­dzi­ków ale każda osoba reaguje na nie ina­czej. Jedni mogą pić napoje gazowe typu” zero” inni nato­miast nie. Sub­stan­cje sło­dzące w gazo­wa­nych napo­jach to nie naj­lep­szej jako­ści sło­dziki i czę­sto powo­dują skok insu­liny. Naj­le­piej przy­zwy­czaić się do jedze­nia bez sło­dze­nia sło­dzi­kami, a jeśli już zaj­dzie taka potrzeba to tylko wybie­rać te naj­lep­sze jak ste­wia, ksy­li­tolery­try­tol.

10. Hor­mo­nalne zabu­rze­nia utrud­niają odchu­dza­nie

Zabu­rze­nia hor­mo­nalne są leczone lekami, które regu­lu­jąc wydzie­la­nie danego hor­monu powo­dują ter­mi­na­cję lub nadmiar wydzie­la­nia innego hor­monu czę­sto z nega­tyw­nym skut­kiem. Podawanie leku nie rozwiąże problemu, ale dieta lchf tak. Taka hor­mo­nalna karu­zela nie wpływa korzyst­nie na odchu­dza­nie. Warto więc skon­tro­lo­wać poziom naj­waż­niej­szych hor­mo­nów, jeśli nastą­piło zaha­mo­wa­nie spadku wagi. Odpo­wied­nia mody­fi­ka­cja diety i zmiana trybu życia mogą dopro­wa­dzić do regu­la­cji hor­mo­nów już w bar­dzo krót­kim cza­sie.

11. Za czę­sto jesz

Dieta lchf jest dietą sytą, więc prze­ką­ski czy jakiś deser są w niej po pro­stu kolej­nym pomy­słem na smaczny posi­łek. Czę­ste jedze­nie małych por­cji jest po pro­stu mitem. Bar­dziej natu­ralne dla ludzi jest wła­śnie jedze­nie dwóch lub trzech posił­ków dzien­nie. Wtedy orga­nizm sam uzu­peł­nia zasoby ener­gii prze­twa­rza­jąc gli­ko­gen i tłuszcz w wątro­bie.W lchf die­cie spa­la­nie tłusz­czu zacho­dzi na peł­nych obro­tach bez zmniej­sze­nia ilo­ści kalo­rii, czyli jest to odchudzanie bez głodu. Błę­dem jest ogra­ni­cze­nie kalo­rii w die­cie, ponie­waż nastę­puje ujemny bilans w stosunku do wydat­ków ener­ge­tycz­nych. Gene­ralna zasada jest taka, że orga­nizmowi trzeba dostar­czyć tyle kalo­rii ile dzien­nie ich spala. Dla­tego należy jeść dwa lub trzy wyso­ko­ener­ge­tyczne posiłki dzien­nie i tylko wtedy, kiedy zaczy­namy odczu­wać głód. Warto rów­nież się lekko prze­gło­dzić sto­su­jąc inter­mit­tent fasting. A więc jeść tylko o okre­ślo­nej porze.

12. Trzy­mać dietę I nie oszu­ki­wać

Dieta lchf jest dietą bez głodu ale trzeba ją kon­ty­nu­ować bez oszu­ki­wa­nia. Jest to dieta, która wymaga okresu adap­ta­cji. Każdy dzień diety jest ważny, więc nie ma miej­sca na oszu­ki­wa­nie, a więc na jedze­nie więk­szej ilo­ści węglo­wo­da­nów. Nie można jeść lchf przez tydzień, aby potem przez kolejny tydzień oszu­ki­wać. Każdy dzień w die­cie jest ważny i przy­bliża do peł­nego spa­la­nia tłusz­czów poprzez ketozę. Tego typu pro­blemy poja­wiają się u osób, które są uza­leż­nione od jedze­nia. W tym wypadku naj­le­piej pozbyć się wszyst­kich snacks i łakoci z domu. W ten spo­sób można odzy­skać kon­trolę nad jedze­niem. Men­talny tre­ning jest waż­nym ele­men­tem pod­czas odchu­dza­nia.

13. Jesz za dużo kalo­rii

Jedną z przy­czyn, dla któ­rych dieta lchf i dieta keto­ge­niczna dają tak dobre rezul­taty w odchu­dza­niu to reduk­cja ape­tytu. Zmniej­sze­nie ape­tytu wiąże się ze zmniej­sze­niem ilo­ści pobra­nych kalo­rii. Dzieje się tak zazwy­czaj po dłuż­szym okre­sie, ponie­waż orga­nizm jest w pełni prze­sta­wiony na spa­la­nie zaso­bów tłusz­czu. Dla­tego wiele osób będą­cych na lchf die­cie zaczyna jeść mniej, bo po pro­stu nie czują głodu, być może po raz pierw­szy w życiu. Jed­nakże nawet na die­cie lchf może nastą­pić pewne zaha­mo­wa­nie w odchu­dza­niu nawet jeśli prze­strzega się planu diety. Naj­czę­ściej przy­tra­fia to się kobie­tom w meno­pau­zie i naj­pew­niej jest to zwią­zane z zabu­rze­niami hor­mo­nal­nymi. W tym wypadku warto zmniej­szyć ilość kalo­rii, aby pobu­dzić spa­la­nie tłusz­czów. Cza­sami wystar­czy kilka dni lub tydzień, aby zauwa­żyć róż­nicę. 500 kalo­rii mniej dzien­nie pozwala teo­re­tycz­nie schud­nąć 0,5 kg w ciągu tygo­dnia.

14. Reali­styczne podej­ście do odchu­dza­nia

Odchu­dza­nie to długi i powolny pro­ces podob­nie jak nadwaga. To mara­ton, a nie szybki bieg. 0,5–1 kg spa­dek wagi tygo­dniowo to reali­styczne ocze­ki­wa­nia. Fak­tem jest, że nie­któ­rzy ludzie chudną szyb­ciej niż inni, co często się wiąże z dużą nadwagą wyjściową. Nie powinno to jed­nak znie­chę­cać. Po pro­stu orga­nizm wymaga dłuż­szej adap­ta­cji do nowej diety. Nawet jeśli odchu­dza­nie jesz­cze nie speł­nia ocze­ki­wań, to na pewno lchf wpływa już pozy­tyw­nie na zdro­wie. Prę­dzej czy póź­niej osoba osią­gnie wła­ściwą wagę, a więc wagę dosto­so­waną do budowy ciała. Pamię­tajmy, że dieta to nie for­mo­wa­nie ciała na wzór modelki.

15. Zmiana diety na dietę lchf

Osoby, które przez dłuż­szy czas były na die­cie ogra­ni­cza­ją­cej ilość kalo­rii mogą mieć chwi­lowe pro­blemy z odchu­dza­niem. Wiąże to się ze zmniej­szo­nym wskaź­ni­kiem pod­sta­wo­wej prze­miany mate­rii, BMR. BMR (basal meta­bo­lic rate) nazy­wany jest rów­nież tem­pem meta­bo­lizmu pod­sta­wo­wego i okre­śla naj­mniejsze dzienne zapo­trze­bo­wa­nie kalo­ryczne potrzebna do zacho­wa­nia funk­cji życio­wych orga­nizmu. Dla­tego osoby po przej­ściu na lchf dietę mogą zauwa­żyć nie tylko zaha­mo­wa­nie spadku wagi, ale i jej wzrost. Po około 2–3 mie­sią­cach wszystko wraca do normy.

Prze­miana mate­rii w przy­padku każ­dego czło­wieka wygląda ina­czej i zależy od wielu czyn­ni­ków mię­dzy innymi od płci i wieku. Na prze­mianę mate­rii mają rów­nież wpływ dieta, aktyw­ność fizyczna i hor­mony. Wszyst­kie te czyn­niki są ze sobą ści­śle powią­zane, ale głów­nym czyn­nikiem decy­du­ją­cym w odchu­dza­niu jest nie­wąt­pli­wie pra­wi­dłowa dieta, dieta nisko­wę­glo­wo­da­nowa jak dieta lchfdieta keto­ge­niczna.

Małgorzata Haggu
Małgorzata Haggu
Cześć! Nazywam się Małgorzata Haggu. Jestem molekularnym biologiem oraz trenerem zdrowego żywienia. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnego doświadczenia. Jestem gorącą zwolenniczką lchf diety, która jest również moim stylem życia prawie od 10 lat. Według mnie zdrowy styl życia to przede wszystkim prawidłowa dietoterapia, która poprawia nie tylko fizyczne zdrowie ale także zdrowie psychiczne. Wierzę, że zmiana nawyków żywieniowych polepsza relację z własnym ciałem, zaprowadza równowagę hormonalną ale też pozostawia miejsce na przyjemności.
Podobne artkuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dieta lchf pomoc specjalisty

Najnowsze artykuły

Ostatnie komentarze